1.05.22 § 27/4 - Návrh na zahájení řízení o zákaz styku prarodiče (popř. sourozence) nezletilého dítěte s dítětem

§ 27 zákona o rodině

(3) Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáže.

(4) Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

dědeček …(jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o zákaz styku dědečka nezletilého …, narozeného …, s nezletilým

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Manželství rodičů nezletilého …, narozeného …, bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . V této souvislosti bylo rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, rozhodnuto o tom, že se nezletilý … svěřuje pro dobu po rozvodu do výchovy matky nezletilého, otci nezletilého bylo určeno výživné v částce … Kč měsíčně; současně bylo rozhodnuto o úpravě styku otce nezletilého s nezletilým …, a to tak, že otec byl oprávněn se s nezletilým stýkat vždy … .

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rodným listem nezletilého …

II.

Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo rozhodnuto o úpravě styku …, nar. …, dědečka nezletilého … s nezletilým … .

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

III.

Dědeček zpočátku o nezletilého jevil zájem, tento zájem však od … začal projevovat velmi nepravidelně, ke styku si jej vyzvedával taktéž velmi nepravidelně. Nezletilý poté, co jej dědeček jeho matce vrátil, této často uváděl, že … . Z tohoto důvodu nezletilý projevoval postupem času čím dál tím větší nezájem a posléze i obavu z uskutečňovaného styku s dědečkem, tak, jak se blížil den styku, byl stále nervóznější, roztěkanější, v poslední době dokonce poté, co jej dědeček matce vrátil, syn několik dní po návratu zadrhával. Situace se vyhrotila v …, kdy dědeček nezletilého vrátil ze styku, přičemž jsem poté po prohlídce těla nezletilého nalezla na něm velké množství modřin a podlitin. V této věci jsem podala i trestní oznámení na Okresní státní zastupitelství v …, o výsledku řízení jsem však dosud nebyla vyrozuměna. Podle mých informací byl dědeček nezletilého minulého týdne Okresním soudem v … odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání …, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na dobu …; trestná činnost, za kterou byl dědeček nezletilého potrestán, byla údajně kvalifikována jako násilného charakteru, konkrétně mělo jít údajně o trestný čin úmyslného ublížení na zdraví a trestný čin rvačky.

Důkazy:
- výslechem rodičů nezletilého
- výslechem nezletilého …,
- kopií trestního oznámením matky nezletilého na dědečka nezletilého podaného dne … na Okresní státní zastupitelství v … .
- rozsudkem Okresního soudu v … shora uvedeným

IV.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti mám za to, že je v zájmu nezletilého …, jenž má ze svého dědečka a styku s ním již důvodný strach, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jímž byl upraven styk …, nar. …., dědečka nezletilého …, nar. …, s nezletilým, se mění tak, že se styk dědečka nezletilého …, nar. …, s nezletilým zakazuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 15.1.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.