1.05.24. § 29 - Formulář k oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího po rozvodu manželství

§ 29 zákona o rodině

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Text prováděcího předpisu - § 31 a § 32 vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář k oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího po rozvodu manželství

Postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu

§ 31

(1) Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu.

(2) Matriční úřad, u něhož je uzavření manželství zapsáno ověří údaje uvedené v oznámení z předloženého
a) průkazu totožnosti, a 
b) není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, dokladu o rozvodu s údajem o právní moci.

(3) Matriční úřad, u něhož není uzavření manželství zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení z předloženého
a) průkazu totožnosti,
b) oddacího listu, a 
c) dokladu o rozvodu manželství s údajem o právní moci.

§ 32

(1) O oznámení o užívání příjmení po rozvodu vydá oznamovateli potvrzení matrikář matričního úřadu, u něhož bylo oznámení učiněno.

(2) Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matrikář písemné oznámení rozvedeného manžela spolu s doklady uvedenými v § 31 odst. 3 písm. b) a c) matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství. V evidenci si vyznačí, kterému matričnímu úřadu bylo oznámení postoupeno.

(3) Bylo-li manželství občana uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení
a) prostřednictvím matričního úřadu v České republice, nebo
b) prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky, nebo
c) přímo u zvláštní matriky.

Matričnímu úřadu v ...(adresa kteréhokoliv matričního úřadu, např. toho, v jehož správním obvodu došlo k uzavření manželství)

Oznamovatel: … (jméno a příjmení) …, rozená(ý) …, nar. …,
bytem v … (adresa bydliště) …

Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení (popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího po rozvodu manželství)

Přílohy: …(viz poznámka níže)…

Dne ... jsem uzavřela manželství s ..., narozeným ..., a to před ... v ..., přičemž jsem přijala jeho příjmení … .

Naše manželství bylo rozvedeno rozsudkem okresního soudu v ..., ze dne ..., č. jednací ..., jež nabyl právní moci dne ... .

Tímto oznamuji, že opět přijímám své dřívější příjmení ..., které jsem měla před uzavření manželství s ... .

V ... dne ...
podpis oznamovatelky …

(Pozn.:
Při jednání u matričního úřadu je třeba předložit
a) matričnímu úřadu, u něhož je uzavření manželství zapsáno, resp. v jehož správním obvodu došlo k uzavření manželství, průkaz totožnosti, a není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, doklad o rozvodu s údajem o právní moci,
b) matričnímu úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, resp. v jehož správním obvodu nedošlo k uzavření manželství, je třeba předložit průkaz totožnosti, oddací list, a doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci.)


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 15.1.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.