3.06.06. § 101/1 - Žaloba o úhradu plnění poskytovaného na výživné za jiného

§ 101 zákona o rodině

(1) Kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je oprávněn na něm požadovat úhradu tohoto plnění. To platí i tehdy, jestliže příspěvek na výživu v zájmu oprávněného poskytne orgán stanovený zvláštním předpisem.11)

(2) Promlčení tohoto nároku se řídí ustanovením § 101 občanského zákoníku.

______________________________
11) § 5 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě min. 600,- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o úhradu plnění poskytovaného na výživné pro nezletilého …, narozeného …, za žalovaného

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Během trvání nesezdaného soužití žalobce paní …, narozené … se dne … narodil nezletilý … . Otcovství k nezletilému …, bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, resp. žalobce a paní … dne …, tj. ještě před narozením nezletilého, a to před Matričním úřadem v … . Podle zákona o rodině jsem tedy byl považován za otce tohoto dítěte a jako takový jsem byl i zapsán v matrice vedené u … v … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výpisem z matriky vedené u … v …

II.

Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo určeno, že nejsem otcem nezletilého …, narozeného … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo určeno, že otcem nezletilého …, narozeného … je žalovaný. Tento pak byl i zapsán v matrice jako otec nezletilého …, narozeného …

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rodným listem nezletilého …

III.

Za žalovaného jsem od narození nezletilého … do … plnil jeho vyživovací povinnost k nezletilému …, a to po dohodě s matkou nezletilého … paní … měsíčně v částce … . Na výživném za výše uvedené období jsem tedy zaplatil celkem … Kč. Pakliže jsem dne … požadoval po žalovaném, aby mi výše uvedenou částku, jež jsem za něj uhradil, zaplatil, tento mi výše uvedenou částku odmítl uhradit, s odkazem na … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědka paní …, bytem v …

IV.

Vzhledem ke shora uvedenému mi nezbývá, než požádat soud, aby po provedeném dokazování a řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku … Kč s … % úrokem z prodlení za dobu od … do zaplacení, a to do  … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady tohoto řízení.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.2.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.