1.02.04. § 13/1 - Návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 let

§ 13 odst. 1 zákona o rodině

Manželství nemůže uzavřít nezletilý. Výjimečně, jestliže to je v  souladu se  společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let. Bez tohoto povolení je manželství neplatné a soud vysloví neplatnost i bez návrhu.

Okresnímu soudu v ...... (adresa soudu, v jehož obvodu má nezletilá(ý) bydliště na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, adresa viz seznam)

Navrhovatelka:
nezletilá ........(jméno a příjmení).............................,
narozená .......(den, měsíc a rok)................,
bytem v .........(adresa bydliště)......................

matka: ............... (jméno a příjmení)...................
bytem ........... (adresa bydliště)...............,

otec: ............... (jméno a příjmení)...................
bytem ............ (adresa bydliště).............. .

Návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství

Počet stejnopisů:
(čtvermo)

Přílohy:
- .... (označení příloh návrhu).........
- .....................................................
- .....................................................

(Osvobozeno od soudního poplatku dle ust. § 11 odst. 1 a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.)

I.

Narodila jsem se dne ................ v ...............V současné době bydlím u ............ na adrese ........... a studuji na  ............. v ........... .

Důkaz :
- občanským průkazem navrhovatele
- výslechem navrhovatelky a jejích rodičů

II.

V době podání tohoto návrhu je mně .................let. Po dobu více než ....................mám známost s panem ............. ............., nar. ..................., kterému je 19 let a pracuje jako .............. s průměrným čistým výdělkem ..................... Kč. Se jmenovaným si po všech stránkách rozumíme, trávíme společně většinu volného času a máme se rádi. Dle mého názoru se jedná o hluboký, trvalý a perspektivní vztah. Ke dni sepsání návrhu jsem ve ............. měsíci těhotenství, otcem dítěte je výše jmenovaný. Chtěli bycho oba uzavřít manželství, aby se potomek narodil do uspořádaných poměrů. Vzhledem k tomu, že pan ................... má zajištěn pravidelný příjem, on i já vlastníme určité úspory a máme také přislíbenou pomoc ze strany rodičů pana ....................... spočívající v umožnění bydlení ve třech zařízených místnostech jejich rodinném domku, mám za to, že i po materiální stránce jsme alespoň do počátku našeho manželství hmotně zajištěni. Moji rodiče i rodiče pana ............................ s uzavřením našeho sňatku souhlasí. Ohledně péče o naše společné dítě mi pomoc přislíbila jak moje matka, tak i matka pana ............... .

Důkaz :
- výslechem navrhovatelky
- lékařským potvrzením o těhotenství navrhovatelky
- výslechem svědka - pana ............. ............., bytem ............, ul. č. .............
- potvrzením o studiu navrhovatelky
- výkazem o studijním prospěchu navrhovatelky
- potvrzením zaměstnavatele svědka - pana ........................ o zaměstnání a  průměrném čistém měsíčním výdělku
- pracovním hodnocením svědka - pana ..............................
- výslechem rodičů navrhovatelky jako účastníků řízení
- výslechem svědků - rodičů pana .........................., a to ............................a.............................., oba bytem .....................................

III.

Na základě shora uvedený skutečností navrhuji, aby soud vynesl po provedeném řízení následující

r o z s u d e k:

Soud povoluje, aby nezletilá ..................., nar. ..................., bytem .................................., dcera ..................................., roz. ................. a  ..............................., uzavřela manželství s ............................, nar. ............., bytem ............................, synem ........................, roz. ......................... a ................................................ .

V ....dne .....
podpis žalobce


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.