1.02.11.§ 17a/2- Žaloba o vyslovení neexistence manželství uzavřeného nezletilým mladším šestnácti let

§ 17a odst. 2 zákona o rodině

Manželství nevznikne, jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let.

Okresnímu soudu v ...... (adresa soudu v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v  obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a  není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce;adresa viz seznam)
kolek v hodnotě 1.000 ,- Kč

Žalobce:
........(jméno a příjmení)......................
bytem v ........(adresa bydliště)............

Žalovaná:
..........(jméno a příjmení)......., rozená ........................
bytem v .........(adresa bydliště)...........

Žaloba o vyslovení neexistence manželství

Počet stejnopisů:
(dvojmo)

Přílohy:
- .... (označení příloh žaloby).........
- .....................................................
- .....................................................

I.

Manželství žalobce a žalované bylo uzavřeno dne ......................... před ............. úřadem v ................................. . Oba účastníci řízení mají české státní občanství. Poslední společné bydliště účastníků bylo v ......................... . Z manželství účastníků se nenarodily žádné děti.

Důkaz:
- oddacím listem účastníků řízení
- výslechem účastníků

II.

Manželství s žalovanou jsem uzavřel po krátké známosti, především z důvodu jí tvrzeného údajného těhotenství žalované. Žalovanou mi bylo celou dobu naší krátké známosti tvrzeno, že je jí 18 let. Teprve po uzavření manželství dne ......................... před ....................... úřadem v ................................. jsem náhodně zjistil, že žalované v době sňatku bylo 15 let, přičemž při sňatku, jakož i při předchozím jednání na matričním úřadě, se prokazovala svým občanským průkazem, v němž je chybně uvedeno datum jejího narození. Stejně tak je zřejmě chybně uvedeno datum narození žalované na jejím rodném listě.

Důkaz:
- výslechem účastníků
- občanským průkazem žalované
- rodným listem žalované
- potvrzení matričního úřadu v ............................. ze dne ......................

III.

V současné době jsem již dospěl k přesvědčení, že se ze strany žalované jednalo o podvodné jednání, které mělo čistě účelový charakter.

IV.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuji, aby soud po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k :

I. Manželství žalobce .........., nar. ............. a žalobkyně ................, nar. .............., rozené ...................., uzavřené dne .................... před .................... úřadem v ......................, nevzniklo.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 1.000,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V ...................... dne ................................


podpis žalobce


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.