1.01.03.  - Plná moc opravňující k zastupování snoubence - zmocnitele při uzavření manželství (plná moc k uzavření manželství prostřednictvím zástupce snoubence)

§ 9 zákona o rodině

(1) Z důležitých důvodů může okresní úřad povolit, aby prohlášení jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Plná moc musí být písemná a podpis na ní musí být úředně ověřen. Druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v ní přesně označen, jinak manželství nevznikne.

(2) Odvolání plné moci je účinné, jen pokud se o něm druhý snoubenec dozví předtím, než učiní prohlášení, že vstupuje do manželství.

(3) Písemná plná moc obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce,
b) prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru,
c) prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.

(4) Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena, a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje. O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje okresní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa posledního trvalého pobytu. Pokud takový pobyt na území České republiky žádný ze snoubenců neměl, je příslušný k rozhodnutí Magistrát hlavního města Prahy. K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc.13)

_______________________________
13) § 9 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Plná moc

Já, níže podepsaný(á) … (jméno a příjmení zmocnitele - snoubence), narozený(á) dne … v …, rodné číslo …, trvale bytem v …, zmocňuji … (jméno a příjmení zmocněnce - zástupce snoubence), narozeného(ou) … v …, rodné číslo …, trvale bytem …, aby mne zastupoval(a) při uzavření manželství s … (jméno a příjmení, popř. rodné příjmení druhého snoubence), narozeným(ou) dne … v …, rodné číslo …, trvale bytem …, a aby za mne před … (specifikace oddávajícího) v …(místo, kde má být uzavřeno manželství) učinil(a) sňatečné prohlášení o tom, že vstupuji spolu s … (výše uvedené jméno druhého snoubence) do manželství.

Oba snoubenci se společně dohodli, že napříště budou užívat společné příjmení : muž: …, žena: …
(nebo: spolu s příjmením společným bude muž - žena užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí - …)
(nebo: budou užívat každý své dosavadní příjmení a děti z našeho manželství budou užívat příjmení …)

Tímto současně prohlašuji, že mi nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly a že mi znám zdravotní stav druhého snoubence a že jsem zvážil(a) úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.

V … dne …
(úředně ověřený podpis zmocnitele) …

Plnou moc přijímám

V … dne …
(podpis zmocněnce - zástupce snoubence) …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.