1.02.02. § 12 - Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného mezi sourozenci, popř. mezi předky a potomky

§ 12 zákona o rodině

Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Neplatnost manželství vysloví soud i bez návrhu.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství, jež bylo uzavřeno mezi sourozenci

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně uzavřela s žalovaným manželství dne … před … v …

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení vystaveným …. ze dne …

II.

Žalobkyně i žalovaný mají státní občanství ČR. Poslední společné bydliště účastníků bylo v … Z manželství účastníků řízení se nenarodilo žádné dítě.

Důkazy:
- občanskými průkazy účastníků řízení
- výslechem účastníků řízení

III.

Žalobkyně v měsíci … roku ..., tj. …. měsíců po uzavření manželství se žalovaným zjistila, že žalobkyně s žalovaným mají společného biologického otce …, narozeného …., jenž zemřel … . Vzhledem k tomu, že žalobkyni ani žalovanému nebyla tato skutečnost před uzavřením manželství známa, neboť u obou účastníků řízení došlo před nabytím jejich zletilosti v útlém věku k nezrušitelnému osvojení ze strany různých osvojitelů, bylo tak manželství uzavřeno mezi sourozenci a tedy v rozporu se zákonem o rodině.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením matričního úřadu v … ze dne …
- rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne … č. j. ..., jímž bylo rozhodnuto o osvojení ... s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne … č. j. ..., jímž bylo rozhodnuto o osvojení ... s vyznačenou doložkou právní moci

IV.

Vzhledem k tomu, že z důvodu nevědomosti a neznalosti vlastního biologického příbuzenství mezi účastníky tohoto řízení došlo k uzavření manželství, žalobkyně žádá Okresní soud v .. , aby po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Manželství žalobkyně …, rozené …, narozené …, a žalovaného …, narozeného …, uzavřené dne … před … úřadem v …, se prohlašuje za neplatné.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.