1.02.03. § 13/1 - Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného nezletilým starším šestnácti let bez přivolení soudu

§ 13 zákona o rodině

(1) Manželství nemůže uzavřít nezletilý. Výjimečně, jestliže to je v  souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let. Bez tohoto povolení je manželství neplatné a soud vysloví neplatnost i bez návrhu.

(2) K výroku o neplatnosti manželství však nedojde a takové manželství se stane platným, jestliže manžel, který byl v době uzavření manželství nezletilý, již dovršil osmnáctý rok, nebo jestliže manželka otěhotněla.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství
(jež bylo uzavřeno nezletilým starším šestnácti let bez přivolení soudu)

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobce uzavřel se žalovanou manželství dne … před … v … .

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení vystaveným … dne …

II.

Žalobce i žalovaná mají státní občanství ČR. Poslední společné bydliště účastníků řízení bylo v … . Z manželství účastníků se nenarodilo žádné dítě.

Důkazy:
- občanskými průkazy účastníků řízení
- výslechem účastníků řízení.

III.

Žalobce uzavřel sňatek se žalovanou v domnění, že tato je zletilá, když tuto skutečnost žalovaná žalobci v průběhu celého jejich vztahu tvrdila a i na matričním úřadě se prokazovala občanským průkazem, v němž bylo uvedeno nesprávné datum jejího narození. Žalobce uzavřel manželství se žalovanou především z důvodu jejího nepravdivého tvrzení o jejím těhotenství s žalobcem. Po uzavření manželství žila žalovaná se žalobcem v jeho bytě pouze …, během této doby společnou domácnost často i na delší dobu opouštěla, trvale společnou domácnost opustila dne …. V této době se žalobce také dozvěděl skutečnost, že žalovaná ještě není zletilá.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením matričního úřadu … ze dne …
- občanským průkazem žalované.

IV.

Vzhledem k tomu, že žalobce takto podvodným jednáním žalované byl uveden v omyl stran jejího skutečného věku a vzhledem k tomu, že manželství nemůže uzavřít bez přivolení soudu nezletilý, na základě těchto skutečností žalobce žádá okresní soud v … o vydání tohoto

r o z s u d k u:

I. Manželství žalobce …, narozeného … a žalované …, rozené …, narozené …, uzavřené dne … před … v …, se prohlašuje za neplatné.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.