1.02.05. § 14 - Návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství osobě, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena

§ 14 zákona o rodině

(1) Manželství nemůže uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům.

(2) Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má opatrovanec bydliště; viz seznam adres)

(řízení je osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

opatrovník navrhovatele:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství …, narozenému …, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Narodil jsem se dne … v … . V současné době bydlím v … .

Důkazy:
- občanským průkazem navrhovatele

II.

Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, jsem byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům, a to v tom rozsahu, že … . Toto rozhodnutí bylo vydáno mj. na základě znaleckého posudku z oboru …, v rámci něhož byla u mne diagnostikována duševní porucha, spočívající v … . Týmž soudem mně byl i ustanoven opatrovník ..., bytem ... .

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- obsahem spisu vedeného u Okresního soudu … pod sp.zn. … .

III.

Před … jsem se seznámil s …, narozenou … . Náš vztah se stal posléze intimním. Moje družka … se v současné době nachází se mnou v … měsíci těhotenství a nejen vzhledem k této skutečnosti bych chtěl s ní, po vzájemné dohodě, uzavřít manželství. Chtěl bych především uvést, že naše známost je založena na vzájemných hlubokých citových vztazích. Do budoucna máme zajištěny také materiální podmínky pro naše společné soužití, neboť já v současné době pobírám ... , má družka ..., máme zajištěno také bydlení, a to tak, že ... .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědka …, bytem …
- lékařskou zprávou ... ze dne … o těhotenství ...

IV.

Mám za to, že charakter mého onemocnění, kvůli němuž jsem byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům, není v rozporu se společenským účelem manželství a vzhledem k tomu, že jsou zde i další předpoklady, aby uzavřené manželství mohlo plnit svůj společenský účel, žádám Okresní soud v … o vydání tohoto

r o z s u d k u:

I. Soud povoluje …, narozenému dne … v …, bytem …, synovi …, nar. ... , bytem ... a …., rozené …, nar. ... , bytem tamtéž, jenž byl rozsudkem Okresního soudu v  … č.j. …, omezen ve způsobilosti k právním úkonům, uzavření manželství s …, rozenou …, narozenou dne … v …, bytem …, dcerou …, nar. ..., bytem ... a … rozenou …, nar. ..., bytem tamtéž.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.