1.02.06. § 14/3 - Návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství osobě, jež je stižena duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům

§ 14 zákona o rodině

(3) Manželství nemůže uzavřít osoba stižená duševní poruchou která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Soud však může osobě, která je stižena duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, uzavření manželství povolit, je-li zdravotní stav osoby slučitelný s účelem manželství.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště; viz seznam adres)

(řízení je osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

rodiče navrhovatelky:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství …, narozené …, jež je stižena duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Narodila jsem se dne … v … . V současné době bydlím u svých rodičů v … .

Důkazy:
- rodným listem navrhovatelky
- občanským průkazem navrhovatelky

II.

Již od ... mám vážnou známost s panem …, narozeným dne …, jenž pracuje jako … . Tato naše známost je založena na oboustranně hlubokých citových vztazích. V současné době jsem s tímto mužem v … měsíci těhotenství a chtěla bych s ním, po naší vzájemné dohodě, uzavřít manželství.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- výslechem …, bytem …

III.

Okresnímu soudu v… byl dne ... podán návrh na omezení ve způsobilosti k právním úkonům mé osoby, a to z důvodu déle trvající duševní poruchy, spočívající v … . Podle předběžné lékařské zprávy trpím duševní poruchou, jež spočívá v … .

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- lékařskou zprávou … ze dne …
- spisem vedeným u Okresního soudu v … pod sp. zn. …

IV.

Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že ve výše uvedeném řízení, vedeném takto pod sp.zn. … u Okresního soudu v ... , dojde k rozhodnutí, na jehož základě bude rozhodnuto tak, že moje způsobilost k právním úkonům bude omezena, a vzhledem k tomu, že se již v současné době nacházím v pokročilém stádiu těhotenství a nelze se vší pravděpodobností očekávat, že k rozhodnutí v rámci výše uvedeného řízení o omezení mé způsobilosti k právním úkonům dojde k rozhodnutí v dohledné době, s ohledem na to, že jsou zde předpoklady, že manželství, jež bych chtěla uzavřít s panem … bude zcela plnit svůj společenský účel, a to i přes případné rozhodnutí o omezení mé způsobilosti k právním úkonům, žádám Okresní soud v ……, aby po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k:

I. Soud povoluje …, rozené ..., narozené dne … v …, bytem …, dceři …, nar. ... , bytem ... a …., rozené …, nar. ... , bytem tamtéž, uzavření manželství s …, narozeným dne … v …, bytem …, synem …, nar. ..., bytem ... a … rozenou …, nar. ..., bytem tamtéž.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.