1.02.08. § 14/5 - Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného osobou, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena nebo osobou, jež je stižena duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům

§ 14 zákona o rodině

(5) Uzavře-li manželství osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, nebo osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, bez povolení soudu, vysloví soud neplatnost tohoto manželství na návrh kteréhokoli z manželů. Neplatnost manželství soud nevysloví, jestliže zdravotní stav manžela se stal slučitelný s účelem manželství.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, rozená … (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství, jež bylo bez přivolení soudu uzavřeno osobou, která je stižena duševní poruchou, jež by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobce uzavřel se žalovanou manželství dne … před … v … .

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení vystaveným … dne …

II.

Žalobce i žalovaná mají státní občanství ČR. Pokud jde o poslední společné bydliště účastníků řízení, … . Z manželství účastníků řízení se nenarodilo žádné dítě.

Důkazy:
- občanskými průkazy účastníků řízení
- výslechem účastníků řízení

III.

Žalobce má za to, že žalovaná již v době uzavření manželství se žalobcem, tj. v …, byla stižena duševní poruchou, pro niž je i v současné době hospitalizována na psychiatrickém oddělení nemocnice v …. s diagnózou … . Skutečnost, že žalovaná touto chorobou trpěla již v době uzavření manželství žalobce dovozuje z toho, že podle sdělení ošetřujícího lékaře MUDr. … žalovaná touto chorobou trpěla již od …, ovšem do … byla tato nemoc v latentním stádiu. Z tohoto důvodu také pro nevědomost žalobce nebylo žádáno o povolení soudu k uzavření manželství s žalovanou.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou … ze dne …
- výslechem svědka MUDr. …

IV.

Duševní porucha žalované se začala projevovat výrazněji v době od …, v současné době je, jak již bylo výše uvedeno, pro svoje onemocnění žalovaná hospitalizována na psychiatrickém oddělení nemocnice v … . S ohledem na tyto skutečnosti, respektive s ohledem na to, že zdravotní stav žalované je takový, že není dále slučitelný se společenským účelem manželství a s ohledem na to, že manželství účastníků řízení bylo uzavřeno bez přivolení soudu, žalobci nezbývá než požádat Okresní soud v …, aby po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k:

I. Manželství žalobce …, narozeného …, a žalované …, rozené …, narozené …, uzavřené dne … před …v …, se prohlašuje za neplatné.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.