1.02.09 §15a - Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného osobou, jejíž prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku bezprav. výhrůžky, omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy práv. úkonu uzavření manželství

§ 15a zákona o rodině

(1) Manželství je neplatné, jestliže prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku bezprávné výhrůžky anebo omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství. Soud vysloví neplatnost takového manželství na návrh kteréhokoli z manželů.

(2) Právo manžela uplatnit neplatnost manželství podle odstavce 1 zanikne uplynutím jednoho roku ode dne, kdy se o rozhodné skutečnosti dozvěděl.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství, jestliže bylo uzavřeno osobou, jejíž prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně uzavřela s žalovaným manželství dne … před … v … .

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení vydaným … dne … .

II.

Žalobkyně má státní občanství ČR. Žalovaný má státní občanství … . Poslední společné bydliště účastníků bylo v … . Z manželství účastníků řízení se nenarodilo žádné dítě.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- občanským průkazem žalobkyně
- trestním spisem vedeným u Okresního soudu v … pod sp.zn. … .

III.

Žalobkyně uzavírala se žalovaným manželství po krátké známosti, když tento jí po celou dobu jejich známosti, jakož i po uzavření manželství, uvedl v omyl, jenž se  týkal totožnosti jeho osoby a jeho státní příslušnosti. Teprve v průběhu trestního stíhání žalovaného, jež bylo zahájeno dne ... sdělením mu obvinění z trestného činu …, trestní řízení vedené pod sp.zn. … u Okresního soudu v … , bylo zjištěno, že žalovaný používal v ČR falešné doklady a vydával se tak za jinou osobu s jinou státní příslušností, než jakou ve skutečnosti měl. Jak žalovaný v průběhu trestního řízení, vedeného pod sp.zn. … u Okresního soudu v … při své výpovědi před … dne ... uvedl, se žalobkyní uzavřel manželství pouze ze zištných důvodů a z tohoto důvodu jí také stran své totožnosti a státní příslušnosti uvedl v omyl. Tuto skutečnost jsem se dozvěděla ... měsíců před podáním této žaloby, jež byla tedy podána při zachování lhůty vyžadované ustanovením § 15a odst. 2 zákona o rodině.

Důkazy:
- protokolem o výpovědi žalovaného před ..., obsaženým v  trestním spisem vedeným u Okresního soudu v … pod sp.zn. …
- výslechem účastníků řízení

IV.

Vzhledem k tomu, že prohlášení o uzavření manželství se žalovaným bylo ze strany žalobkyně učiněno v důsledku omylu týkajícího se totožnosti osoby žalovaného, s ohledem na tuto skutečnost žalobkyně žádá Okresní soud v …, aby po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k:

I. Manželství žalobkyně …, rozené …, narozené dne …, a žalovaného …, narozeného …, uzavřené dne …. před …. v …., se prohlašuje za neplatné.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady tohoto řízení, a to do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.