1.02.10.§ 17a/1- Žaloba o vyslovení neexistence manželství uzavřeného osobou, jejíž prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku donucení fyzickým násilím

§ 17a zákona o rodině

(1) Manželství nevznikne, jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o vyslovení neexistence manželství, jež bylo uzavřeno osobou, jejíž prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku donucení fyzickým násilím

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Dne … před … v … došlo mezi zmocněncem žalobkyně a žalovaným k prohlášení o uzavření manželství a tímto ke zdánlivému uzavření manželství mezi účastníky tohoto řízení.

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení vystaveným … dne ….

II.

Oba účastníci řízení mají státní občanství ČR. Účastníci řízení nikdy neměli společné bydliště a ze vztahu mezi nimi se nenarodilo žádné dítě.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- občanskými průkazy účastníků řízení

IV.

Se žalovaným jsem se seznámila asi … dnů před uzavřením manželství. Žalovaný nejdříve předstíral citovou náklonnost k mé osobě, posléze jsem však zjistila, že jeho úmysly byly pouze zištné. Jak jsem se dozvěděla v době před podáním této žaloby, žalovaný prý dokonce prohlásil před …, že sice uzavře se mnou manželství, ale pouze z majetkových důvodů.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědka …, bytem ...

V.

Když jsem již před uzavřením manželství prohlédla úmysly žalovaného, odmítla jsem nadále udržovat náš vztah. Po sdělení této skutečnosti žalovanému dne … v … mě tento fyzicky napadl, vyhrožoval mi ublížením na zdraví a s úmyslem uzavřít manželství se mnou prostřednictvím zástupce mé osoby mne fyzicky donutil podepsat jím vyhotovenou písemnou plnou moc. Na této písemné plné moci, ve které jsem musela jako svého zástupce označit přítelkyni žalovaného …, nar. ..., bytem ... , žalovaný poté zřejmě zfalšoval úřední ověření mého podpisu, neboť na základě této plné moci pak dne ... povolil … úřad … v …, aby byl sňatek mezi mnou a žalovaným uzavřen, s tím, že mé prohlášení o tom, že vstupuji do manželství se žalovaným, učiní můj zástupce.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- písemnou plnou mocí se zfalšovaným úředním ověřením mého podpisu
- výslechem svědka ..., bytem ...

VI.

Zdánlivé manželství mezi mnou a žalovaným bylo uzavřeno prostřednictvím výše uvedeného mého zástupce …, jež o všech výše uvedených skutečnostech věděla, ale při uzavírání manželství před …v …dne … všechny tyto skutečnosti zamlčela. Mně bylo i nadále, a to nejen před, ale i po tomto, vyhrožováno ze strany žalovaného, a to tím, že pokud kdekoliv uvedu, že jsem byla k podepsání plné moci donucena žalovaným, tento mne usmrtí.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědkyně … bytem ...

VII.

Vzhledem k tomu, že v době prohlášení o uzavření manželství účastníků řízení zde sice existovala plná moc žalobkyně pro uzavření manželství prostřednictvím jejího zástupce, k podepsání této plné moci však byla donucena žalobkyně žalovaným, a to fyzickým násilím ze strany žalovaného, žádá žalobkyně, aby Okresní soud v …., aby po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k:

I. Manželství žalobkyně …, rozené …, narozené dne …, a žalovaného …, narozeného …., uzavřené dne … před … v …, nevzniklo.

II. Žalovaný je povinen žalobkyni zaplatit na náhradu nákladů řízení částku …. , a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.