1.02.12.§ 17a/3 - Žaloba o vyslovení neexistence manželství uzavřeného při nedodržení podmínek uvedených v § 4, § 4a odst. 1, § 4b odst. 2 a § 9 (zákona o rodině)

§ 17a zákona o rodině

(3) Manželství nevznikne, jestliže nebyly dodrženy podmínky uvedené v § 4, § 4a odst. 1, § 4b odst. 2 a § 9 (zákona o rodině).

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o vyslovení neexistence manželství, a to z důvodů nedodržení podmínek uvedených v § 9 zákona o rodině

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Dne … před … v … došlo mezi žalobcem a žalovanou k prohlášení o uzavření manželství a tímto ke zdánlivému uzavření manželství mezi účastníky tohoto řízení.

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení vystaveným … dne ….

II.

Oba účastníci řízení mají státní občanství ČR. Poslední společné bydliště účastníků řízení bylo v ... . Ze vztahu mezi účastníky řízení se nenarodilo žádné dítě.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- občanskými průkazy účastníků řízení

III.

Z důvodu výkonu povolání žalované se tato zdržuje větší část roku mimo území ČR. Žalovaná přislíbila žalobci před odjezdem do ... v měsíci … roku …, že společně co nejdříve uzavřou manželství. Vzhledem k tomu, že se posléze žalované dle jejího tvrzení naskytla výhodná možnost dlouhodobějšího pracovního pobytu v cizině a současně se žalobci naskytla výhodná možnost získání bytu v ..., jež však byla vázána na podmínku uzavření manželství žalobce se žalovanou, dohodli se žalobce a žalovaná ještě před odjezdem žalované z  ČR dne ... na uzavření manželství prostřednictvím zástupce. V důsledku toho zaslala žalovaná již v době jejího pobytu v ... žalobci písemnou plnou moc, ve které za zástupce označila svou přítelkyni slečnu … . Na základě této plné moci povolil dne ... … úřad v …, aby byl sňatek mezi účastníky tohoto řízení uzavřen, s tím, že prohlášení žalované o tom, že vstupuje do manželství, učiní její zástupce.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- písemnou korespondencí mezi účastníky řízení
- výslechem svědkyně ... bytem ....

IV.

Žalobce po zdánlivém uzavření manželství zjistil, že žalovaná ještě před sňatkem odvolala platně svoji plnou moc, a to z důvodu uzavření manželství s cizím státním příslušníkem, a toto své odvolání zaslala svému zástupci, slečně …, která však, z  žalobci neznámých důvodů, zatajila tomuto toto odvolání plné moci žalovanou a před … úřadem v … prohlásila dne ... za žalovanou, že vstupuje do manželství s žalobcem. Tím došlo ke zdánlivému uzavření sňatku účastníků řízení.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědkyně slečny …, bytem … .

V.

Vzhledem k tomu, že v době zdánlivého uzavření manželství účastníků zde již platná plná moc žalované pro uzavření manželství mezi účastníky řízení prostřednictvím zástupce neexistovala, žádá žalobce na základě všech výše uvedených skutečností Okresní soud v …, aby po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k:

I. Manželství žalobce …, narozeného …, a žalované …, rozené …, narozené dne …, uzavřené dne … před … v …., nevzniklo.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.