1.03.1. § 19/3 - Žaloba o uložení povinnosti jednomu z manželů hradit náklady společné domácnosti

§ 19 zákona o rodině

(3) Neplní-li jeden z manželů svoji povinnost hradit náklady společné domácnosti, rozhodne na návrh druhého manžela ve věci soud.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě min. 600,- Kč

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o uložení povinnosti hradit náklady společné domácnosti

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Dne ... jsem před ... v ... uzavřela s žalovaným manželství. Z tohoto manželství se narodil(a) ... , který(á) je v současné době již zletilý(á) a nebydlí s námi ve společné domácnosti.

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení
- rodným listem zletilého (zletilé) …
- výslechem účastníků řízení

II.

Po celou dobu až do odstěhování se našeho syna (naší dcery) jsme žili všichni společně a společně jsme také uhrazovali náklady vzniklé v souvislosti s naší společnou domácnost. Po odstěhování se našeho syna(naší dcery) v ... se však situace, kdy jsme se všichni v naší rodině podíleli společně na uhrazování našich společných potřeb v domácnosti, změnila. Ačkoliv s žalovaným bydlíme nadále v jednom bytě, a to v …, přestal mi tento od … jakkoliv přispívat na společnou domácnost, zejména na nájemné za tento byt, které v současné době činí ... Kč měsíčně a dále na platby inkasa, které v současné době činí průměrně ... Kč měsíčně (spotřeba el. energie, plynu, vodné, stočné, odvoz odpadků, úhrada telefonních poplatků, poplatky za TV a rádio, aj.). Tento svůj postoj žalovaný odůvodňuje tím, že … . Žalovaný se v této souvislosti zmínil i o tom, že se mnou hodlá rozvést. Já pracuji jako ... s průměrným příjmem ... Kč měsíčně. Naproti tomu žalovaný pracuje jako … u …v ... a jeho průměrný měsíční příjem by měl činit okolo ... Kč. Pokud je mi známo, žalovaný má dále pravidelný měsíční příjem z ... a dále z ... . Konkrétní výše těchto příjmů mi však není známa. Já ani žalovaný nemáme kromě vzájemné vyživovací povinnosti v současné době žádnou jinou vyživovací povinnost.

Důkazy:
- doklady o výši nájemného, plateb inkasa, atp.
- doklady o příjmech účastníků řízení (zprávami zaměstnavatelů)
- výslechem účastníků řízení

III.

Vzhledem ke skutečnosti, že se žalovaný stále odmítá přes mé žádosti podílet na úhradě nákladů naší společné domácnosti, nezbývá mi, než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k :

I. Žalovaný je povinen přispívat na náklady společné domácnosti, poměrně na nájemné za užívání bytu v … a platby inkasa spojené s užíváním tohoto bytu, částkou ve výši ... Kč měsíčně k rukám žalobkyně, a to vždy k ... dni v měsíci předem.

II. Žalovaný je současně povinen uhradit žalobkyni nedoplatek na nájemném a inkasu za dobu od … do … v částce … Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je dále povinen uhradit žalobkyni náklady řízení v částce ... Kč, a to do … dnů od právní moci rozsudku.

V ... dne ...
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.