1.03.2. § 20 - Žaloba o nahrazení souhlasu jednoho z manželů při rozhodování o podstatné záležitosti rodiny

§ 20 zákona o rodině

O záležitostech rodiny rozhodují manželé společně. Nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o nahrazení souhlasu jednoho z manželů při rozhodování o podstatné záležitosti rodiny

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby) …
- …
- …

I.

Žalobce uzavřel se žalovanou manželství dne … před … v … .

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení vystaveným … dne …

II.

Žalobce dne … uzavřel s … pracovní smlouvu, na jejímž základě vykonává … . Dne …, v souvislosti s nabídkou zaměstnavatele žalobce žalobci na přeřazením žalobce na vyšší a lépe finančně ohodnocenou funkci …, žalobci jeho zaměstnavatel sdělil, že nezbytnou podmínkou k jeho zařazení na výše uvedenou novou funkci je podpis dohody o hmotné odpovědnosti žalobce ve smyslu ustanovení § 176 a následujících zákoníku práce. V této souvislosti si zaměstnavatel žalobce navíc zvláště vymínil, že s převzetím hmotné odpovědnosti žalobcem vysloví souhlas také jeho manželka - žalovaná.

Důkazy:
- pracovní smlouvou žalobce ze dne …
- vyrozumění zaměstnavatele ze dne … o možnosti přeřazení žalobce na funkci …
- výslechem žalobce

III.

Poté, co žalobce seznámil žalovanou s výše uvedeným stanoviskem zaměstnavatele žalobce, žalovaná z obavy před důsledky podání souhlasu s převzetím hmotné odpovědnosti žalobcem odmítla přes veškerou snahu o dohodu v této věci tento souhlas žalobci poskytnout.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení

IV.

S ohledem na to, že žalobce má za to, že jeho novým pracovním zařazením dojde ke zvýšení životní úrovně celé rodiny účastníků řízení, přičemž toto nové pracovní zařazení žalobce jeho zaměstnavatel podmiňuje kromě podpisu hmotné odpovědnosti žalobce také souhlasem manželky žalobce - žalované s převzetím hmotné odpovědnosti žalobcem a tento souhlas žalovaná odmítá žalobci poskytnout, má žalobce za to, že se jedná o natolik podstatnou věc a záležitost rodiny, o níž se manželé - účastníci řízení nemohou dohodnout, že je na místě, aby zde rozhodl soud. Vzhledem k výše uvedenému proto žalobci nezbývá než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Soud žalobci uděluje za žalovanou souhlas k tomu, aby žalobce převzal u svého zaměstnavatele … v … hmotnou odpovědnost za … .

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.