1.04.01. § 22 - Návrh na zahájení řízení o prohlášení manžela za mrtvého

§ 22 zákona o rodině

(1) Manželství zaniká smrtí nebo prohlášením jednoho manžela za mrtvého. Byl-li manžel prohlášen za mrtvého, manželství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o tom nabude právní moci.

(2) Bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, neobnoví se manželství, jestliže mezitím manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manželství nové.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, který byl naposledy v České republice obecným soudem toho, jenž má být prohlášen za mrtvého; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

navrhovatelka:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o prohlášení manžela za mrtvého

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Manžel navrhovatelky …, narozený dne …, se zúčastnil zahraničního zájezdu do …, v rámci něhož cestoval též se společností ... trajektem ... dne ... z ... do ... .Trajekt výše uvedené společnosti však téhož dne v oblasti ... havaroval. Z tisku, jakož i z průběhu vyšetřování této lodní nehody bylo zjištěno, že tuto havárii žádný z pasažérů ani z  posádky trajektu nepřežil, když na mořské hladině byla v průběhu následných několikadenních záchranných prací nalezena pouze mrtvá těla několika pasažérů, nikoliv však tělo mého manžela. O tom, že tuto lodní havárii nikdo nepřežil, svědčí mimo jiné i to, že záchranné práce na nalezení přeživších účastníků této nehody byly organizovány po dobu ... dnů, avšak byly bezúspěšné. O manželově úmrtí nebyla vydána dosud žádná veřejná listina.

Důkazy:
- zprávami z tisku ze dne …
- zprávou vyšetřovací komise …vydanou ... ze dne …
- zprávou ČTK ze dne …

II.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že můj manžel … při havárii trajektu ... společnosti … dne … zahynul. Proto žádám, aby Okresní soud v … po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k:

I. … , narozený dne … v …, posledně bytem …, syn … a …, rozené …, jenž uzavřel manželství dne … před … v … s …, rozenou …, narozenou ..., se prohlašuje za mrtvého. Za den jeho smrti platí den … .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.