1.05.01. § 24/1 - Žaloba o rozvod bezdětného manželství

§ 24 zákona o rodině

(1) Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o rozvod manželství

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Manželství jsem uzavřela s žalovaným dne ... před ... v ... . . U obou se jedná o manželství první, ze kterého se nenarodili žádné děti. Oba jsme státní příslušníci České republiky. Pokud jde o naše poslední společné bydliště, ... .

Důkazy:
- oddacím listem
- občanskými průkazy účastníků řízení
- výslechem účastníků řízení

II.

Manželství jsme uzavírali po dlouhodobé známosti z citové náklonnosti. Zpočátku jsme si dobře rozuměli, měli jsme řadu společných zájmů i přátel. V roce ... mezi námi však začalo docházet k častým hádkám, které se týkaly zejména ... , ... a ... . Žalovaný trval na tom, že ... , naopak já jsem ... , neboť ... . V ... se naše vztahy vzájemně natolik vyostřily, že jsme se nemohli na ničem dohodnout a vzájemně jsme se zcela citově odcizili. Žalovaný se ze společné domácnosti odstěhoval. Vzhledem k tomu, že tento stav od ... stále trvá, a já již neshledávám další perspektivu našeho vztahu, domnívám se, že je naše manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že není naděje ani na zlepšení našeho vztahu, ani na obnovení společné domácnosti a založení rodiny. Pokud jde o žalovaného, tento se k žalobě o rozvod našeho manželství staví v tom smyslu, že … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení

III.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsem k žalovaném zcela ztratila citový vztah a naše manželství je v současné době již jen formálním svazkem. Proto navrhuji, aby soud po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k :

I. Manželství žalobkyně ... , rozené …, narozené ... , a žalovaného ... , narozeného ... , uzavřené dne ... před ... v ... , se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ... dne ...
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.