1.05.03. § 24/1 - Žaloba o rozvod manželství, z něhož se narodily nezletilé děti

§ 24 zákona o rodině

(1) Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o rozvod manželství

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobce uzavřel se žalovanou manželství dne … před … v … . U obou účastníků řízení se jednalo o manželství první.

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení vystaveným …dne …

II.

Žalobce i žalovaná mají státní občanství ČR. Pokud jde o poslední společné bydliště účastníků řízení, … . Z manželství účastníků řízení se narodili nezletilý …, nar. …, a  nezletilá …, narozená … .

Důkazy:
- občanskými průkazy účastníků řízení,
- rodnými listy nezletilého … a nezletilé …
- výslechem účastníků řízení.

III.

Žalobce a žalovaná manželství uzavírali po vzájemné … známosti, v průběhu níž … . Důvodem uzavření našeho manželství bylo především … . Manželství bylo spokojené až do doby, kdy … . Od této doby … . Naše vzájemné rozpory vyvrcholily tím, že …, čehož byl mj. svědkem i … . K žalované jsem ztratil postupně veškerý citový vztah, neboť … . Od … již naše manželství neplní žádnou ze svých společenských funkcí, s žalovanou se intimně nestýkáme ani nevedeme společnou domácnost. Pokud jde o stanovisko žalované k této žalobě o rozvod našeho manželství, … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědka …

IV.

Dne … byl u Okresního soudu v … podán návrh na úpravu poměrů nezletilých …, nar. … a …, nar. …, pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilých. Toto řízení je vedeno pod sp. zn. … . (popř.: Rozsudkem Okresního soudu v … byla upravena práva a povinnosti účastníků tohoto řízení k nezletilým …, nar. …, a …, nar. …, pro dobu po rozvodu, když nezletilý … byl svěřena do výchovy …, … pak bylo určeno výživné v částce … , nezletilá … byla svěřena do výchovy …, … pak bylo určeno výživné v částce … . Rozsudek nabyl právní moci dne …)

Důkazy:
- spisem Okresního soudu v … sp. zn. …
(- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci ke dni … .)

V.

Vzhledem k tomu, že manželství účastníků tohoto řízení je již pouze formální svazkem dvou lidí, jež k sobě již nic necítí, intimně se nestýkají, nevedou společnou domácnost a práva a povinnosti k nezletilému …, nar. …, a nezletilé …, narozené …, jediným společným dětem účastníků tohoto řízení budou (byla) pro dobu po rozvodu manželství účastníků tohoto řízení upravena rozsudkem Okresního soudu v …, žalobce navrhuje, aby soud po provedeném řízení (a poté, co výše uvedené rozhodnutí o úpravě práv a povinností k nezl. … nabude právní moci,) vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Manželství žalobce …, …, narozeného …, a žalované …, rozené …, narozené …, uzavřené dne … před … v …, se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.