1.05.05. § 24a/1 - Žaloba o rozvod manželství, z něhož se narodilo nezletilé dítě (nezletilé děti) bez zjišťování příčin rozvratu manželství (též "nesporný", popř. "smluvený" rozvod)

§ 24 zákona o rodině

(1) Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.

(2) Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody.

§ 24a zákona o rodině

(1) Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 jsou splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy
a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a 
b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

(2) Ustanovení § 24 odst. 2 platí obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o rozvod manželství
(§ 24a zákona o rodině)

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Účastníci tohoto řízení uzavřeli manželství dne ... před ... v ... . Oba účastníci tohoto řízení jsou státní příslušníci České republiky, u obou se jedná o manželství první. Z manželství účastníků řízení se narodil(a) dne … nezletilý(á) … . Poslední společné bydliště účastníků řízení bylo v ... .

Důkazy:
- oddacím listem
- občanskými průkazy účastníků řízení
- rodným listem nezletilého(é) …
- výslechem účastníků řízení

II.

Účastníci tohoto řízení spolu od ..., tj. déle než šest měsíců nežijí. Oba účastníci řízení se dohodli o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu a v tomto smyslu uzavřeli v písemné podobě také odpovídající smlouvy. Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, byla schválena dohoda účastníků tohoto řízení - rodičů nezletilého(é) … o úpravě poměrů nezletilého(é) pro dobu po rozvodu.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- smlouvami upravujícími pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práva a povinností společného bydlení účastníků řízení, na nichž jsou úředně ověřené podpisy účastníků
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci ke dni … , jímž byla schválena dohoda účastníků tohoto řízení - rodičů nezletilého(é) … o úpravě poměrů nezletilého(é) pro dobu po rozvodu.

III.

Vzhledem k tomu, že manželství účastníků tohoto řízení, které je již pouze formálním svazkem, bylo uzavřeno dne …, tedy více než před rokem, oba účastníci déle než šest měsíců spolu nežijí a žalovaná se k žalobě o rozvod manželství připojuje, navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k :

I. Manželství žalobce …, …, narozeného …, a žalované …, rozené …, narozené …, uzavřené dne … před … v …, se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis žalobce …

Okresnímu soudu v ... (jako shora)

Žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

Žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Věc: Vyjádření se žalované k žalobě o rozvod manželství, podané u Okresního soudu v … dne … žalobcem …

Okolnosti uvedené v žalobě o rozvod manželství podané žalobcem dne ... k Okresnímu soudu v ... odpovídají skutečnosti. K návrhu na rozvod manželství se připojuji.

V ... dne ...
podpis žalované …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.