1.05.06. § 24a/1 - Smlouva upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení (a případnou vyživovací povinnost)

§ 24a zákona o rodině

(1) Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 jsou splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy
a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a 
b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Dnešního dne uzavřeli:

1. ... , rozená …, narozená ..., rodné číslo ...
trvale bytem ...

a

2. ..., narozený ..., rodné číslo ...
trvale bytem ...

tuto

smlouvu upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení ( jakož i vyživovací povinnost )*

I.

Účastníci této smlouvy, manželé ... a ..., uzavřeli manželství dne ... před ... v ... . Manželství doposud trvá, stejně jako v plném rozsahu společné jmění manželů.

Vzhledem ke skutečnosti, že ... podal u okresního soudu v  ... návrh na rozvod manželství, dohodli se manželé ... ve smyslu ustanovení § 24 a) odst. 1 písm a) zákona o rodině na vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu (na vypořádání společného jmění manželů), a dále na vypořádání práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu.

II.

Vypořádání společného jmění manželů (vzájemných majetkových vztahů)

Věci movité

Z věcí movitých, které patřily do společného jmění manželů - účastníků této smlouvy se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy stávají výlučným vlastnictvím … následující věci movité:
(výčet dostatečně specifikovaných movitých věcí)

Z věcí movitých, které patřily do společného jmění manželů - účastníků této smlouvy se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy stávají výlučným vlastnictvím … následující věci movité:
(výčet dostatečně specifikovaných movitých věcí)

Věci nemovité

Z věcí nemovitých, které patřily do společného jmění manželů - účastníků této smlouvy se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy stávají výlučným vlastnictvím … následující nemovitosti:
(výčet dostatečně specifikovaných nemovitostí)

Z věcí nemovitých, které patřily do společného jmění manželů - účastníků této smlouvy se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy stávají výlučným vlastnictvím … následující nemovitosti:
(výčet dostatečně specifikovaných nemovitostí)

Věcněprávní účinky vypořádání vlastnických vztahů ke shora uvedeným nemovitostem nastanou vkladem vlastnického práva na základě této smlouvy do příslušného katastru nemovitostí, a to po právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy.

Práva a jiné majetkové hodnoty

Účastníci této smlouvy prohlašují, že ohledně pohledávky za …(jméno dlužníka) z titulu … ve výši … Kč se dohodli tak, že jediným oprávněným věřitelem z této pohledávky se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy stává … .
(popř. vypořádání dalších práv a jiných majetkových hodnot tvořících společné jmění manželů - účastníků smlouvy)

III.

Pokud by do společného jmění manželů - účastníků této smlouvy - patřily i jiné věci a hodnoty, než ty, které jsou specifikovány v článku II. této smlouvy, … (např.: zůstávají ve vlastnictví toho z účastníků smlouvy, který je bude mít po právní moci rozsudku o rozvodu manželství ve svém držení.)

IV.

Závazky spadající do společného jmění manželů

Pokud jde o závazky, jež jsou součástí společného jmění manželů - účastníků této smlouvy, zavazuje se … uhradit zůstatek dluhu z … v celkové výši ke dni podpisu této smlouvy … Kč.

Naproti tomu se … zavazuje uhradit zůstatek dluhu z … v celkové výši ke dni podpisu této smlouvy … Kč.

V.

Účastníci této smlouvy se dohodli, že ... vyplatí ... na úplné finanční vypořádání částku ... Kč (slovy: ... korun českých). V den podpisu této smlouvy … převzal(a) ... v hotovosti celou částku ... Kč. Převzetí této částky před podpisem této smlouvy potvrzuje ... svým níže uvedeným podpisem.

VI.

Oba účastníci této smlouvy potvrzují a shodně prohlašují, že uzavřením této smlouvy jsou mezi sebou zcela vyrovnáni a nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv další nároky a pohledávky z důvodu budoucího zániku společného jmění manželů.

VII.

Práva a povinnosti společného bydlení.

Účastníci této smlouvy souhlasně uvádějí, že se dohodli tak, že za vyplacenou částku ... Kč si ... zajistí jiné bydlení pro sebe.

Z domu v ..., který je ve výlučném vlastnictví ..., se … zavazuje fakticky odstěhovat nejdéle do ... dnů ode dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy. Rovněž se zavazuje provést odhlášení z tohoto trvalého bydliště, a to ve lhůtě ... dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy. (nebo např.: Právo společného nájmu bytu …se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy zrušuje. Účastníci této smlouvy se dohodli, že byt bude nadále užívat již jako výlučný nájemce …. … se zavazuje předmětný byt vyklidit a do … ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy odevzdat výlučnému nájemci tohoto bytu.)

VIII.

Vyživovací povinnost)*

Z titulu vyživovací povinnosti se … zavazuje vyplatit k rukám … jednorázově částku … Kč, a to do … ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy. … tento závazek přijímá a bere na vědomí, že jeho(její) právo na výživné rozvedeného manžela zaniká poskytnutím výše uvedené částky, jak je popsáno shora. Z titulu vyživovací povinnosti si již žádná ze stran nemůže činit v budoucnosti žádné další nároky vůči bývalému manželovi.

)* - úprava výživného není, na rozdíl od výše uvedeného, povinnou součástí smlouvy !

IX.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy.

X.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

V ... dne ...
(úředně ověřené podpisy obou účastníků smlouvy)
………………… ……………………


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.