1.05.08. § 26/1 - Návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu manželství jeho rodičů

§ 25 zákona o rodině

Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu.

§ 26 zákona o rodině

(1) Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

(4) Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostřed, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.

(5) Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

§ 50 zákona o rodině

(1) Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

(2) Ustanovení § 26 až 28 platí tu obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého …, nar. … pro dobu před a po rozvodu manželství jeho rodičů

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Z manželství, které jsem uzavřela s otcem nezletilého dne ... před ... v ... se narodil dne ... nezletilý ... .

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého ...

II.

Otec nezletilého mi od narození nezletilého … přispíval na jeho výživu nedostatečně a nepravidelně. Dne … otec nezletilého opustil společnou domácnost v ... , s tím, že se přestěhoval k … a od této doby mi přestal na výživu nezletilého přispívat zcela, ačkoliv jeho příjmy jsou poměrně vysoké. Matce nezletilého není známa přesná výše příjmů otce nezletilého ani jeho majetkové poměry. Pakliže jsem otce nezletilého žádala, aby výživné na nezletilého poskytoval včas a v dostatečné výši, tento se vyjádřil v tom smyslu, že … . Kromě vzájemné vyživovací povinnosti a vyživovací povinnosti k nezletilému ... nemají matka ani otec nezletilého dalších vyživovacích povinností. Měsíční průměrný čistý příjem matky činí ... Kč, jiné příjmy ani výnosy z majetku nemá. Pokud jde o nezletilého …, ten v současné době navštěvuje …, má běžné nároky dětí jeho věku. S jeho zdravotním stavem nejsou spojeny zvýšené výdaje.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatelů otce a matky nezl. …
- zprávou orgánu sociálně právní ochrany dětí

III.

Vzhledem k tomu, že naše manželství je pouze formálním svazkem, s otcem nezletilého nežijeme od ... ve společné domácnosti, současně byla mnou podána dne ... k Okresnímu soudu v ... žaloba o rozvod našeho manželství (řízení vedeno pod sp. zn. …) a poměry nezletilého ... jak v současné době, tak pro dobu po rozvodu našeho manželství nejsou dosud upraveny, navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k :

I. Nezletilý ... , narozený ... , se svěřuje do výchovy matky.

II. Otec nezletilého je povinen počínaje dnem ... přispívat na výživu nezletilého ... , narozeného ... , částkou ve výši ... Kč měsíčně, splatnou předem vždy do ... dne v měsíci k rukám matky nezletilého. Dlužné výživné v částce ... Kč je otec povinen uhradit ve  … splátkách po ... Kč měsíčně, splatných spolu s běžným výživným, a to pod ztrátou výhody splátek.

III. Nezletilý ... , narozený ... , se pro dobu po rozvodu svěřuje do výchovy matky.

IV. Otec nezletilého je povinen ode dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství přispívat na výživu nezletilého ... částkou ... Kč měsíčně, splatnou předem vždy do ... dne v měsíci k rukám matky nezletilého.

V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ... dne ...
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.