2.01.01.  § 31/4 - Návrh na zahájení řízení o uložení povinnosti nezletilému dítěti, jež žije ve společné domácnosti s rodiči, přispívat na úhradu společných potřeb rodiny

§ 31 zákona o rodině

(4) Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelé:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …
zastoupený opatrovníkem pro správu jmění nezletilého …, nar. …, panem …, bytem …

Návrh na zahájení řízení o uložení povinnosti nezletilému …, narozenému …, přispívat na úhradu společných potřeb rodiny

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Za trvání manželství, které jsme uzavřeli dne ... před ... v ..., jsme společně jako manželé osvojili dne … nezletilého …, narozeného … .

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého ...
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … a jímž bylo rozhodnuto o osvojení nezl. … … a …

II.

Nezletilý …, jenž dne …, tj. za … nabude zletilosti, žije dosud s námi ve společné domácnosti v místě našeho bydliště, kde má k dispozici … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení

III.

Mezi námi a nezletilým panovaly vždy velmi dobré vztahy, a to až do doby, kdy nabyl dědictví po svém …, jenž mu toto odkázal prostřednictvím své závěti. Od výše uvedené události nezletilý pomalu přestal s námi komunikovat, žil si podle svého a nedbal našich přání a žádostí o … . V té době nám také přestal zcela pomáhat při běžných pracích v domácnosti, což jsme, s ohledem na to, že bydlíme na vesnici v rodinném domku se zahradou a jsme již delší dobu v důchodovém věku, přičemž otec nezletilého … je navíc v plném invalidním důchodě, začali velmi těžce nést, a to zejména s ohledem na … .

Vzhledem k naší ne příliš dobré finanční situaci jsme poté, co došlo k potvrzení dědictví nezletilému usnesením Okresního soudu v … ze dne … č.j. … a poté, co byl nezletilému pro zvýšenou ochranu jeho jmění ustanoven usnesením Okresního soudu v … ze dne … č.j. … opatrovník pro správu jmění nezletilého, syna opakovaně žádali alespoň o částečný příspěvek z výše uvedeného majetku nabytého dědictvím na úhradu společných potřeb rodiny, zejména na …, … a …, a to mj. s ohledem na to, že nezletilý syn se doma denně stravoval, nadmíru spotřebovával … a užíval i náš motocykl, kde však nikdy neuhradil spotřebovaný benzín. Chování nezletilého se však natolik změnilo, a to snad i s ohledem při jeho vědomí faktu brzkého nabytí zletilosti, že tento s námi již úplně přestal komunikovat a naopak nám začal dělat naschvály, např. … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- usnesením Okresního soudu v … ze dne … č.j. … o potvrzení dědictví nezletilému …s vyznačenou doložkou právní moci
- usnesením Okresního soudu v … ze dne … č.j. … o ustanovení opatrovníka pro správu jmění nezletilého, …, bytem … s vyznačenou doložkou právní moci

IV.

Oba navrhovatelé změnu chování nezletilého velmi těžce nesou. Pokud jde o jejich majetkové poměry, matka nezletilého pobírá v současnosti starobní důchod ve výši … Kč měsíčně, otec nezletilého pobírá plný invalidní důchod ve výši … Kč měsíčně. Žádné jiné příjmy navrhovatelé nemají. Kromě vyživovací povinnosti vzájemné a k nezletilému nemají navrhovatelé dalších vyživovacích povinností. pokud jde o náklady spojené s užíváním našeho rodinného domku, měsíčně vynakládáme … Kč na …, dále pak … . Pokud jde o nezletilého, ten získal dědictvím po … majetek v hodnotě okolo … Kč. V současné době nezletilý … navštěvuje … a nemá žádný jiný vlastní pravidelný příjem.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem opatrovníka pro správu jmění nezletilého, …, bytem …
- rozhodnutím OSSZ ze dne … č.j. … o přiznání starobního důchodu matce nezletilého …
- rozhodnutím OSSZ ze dne … č.j. … o přiznání plného invalidního důchodu otci nezletilého
- usnesením Okresního soudu v … ze dne … č.j. … o potvrzení dědictví nezletilému … s vyznačenou doložkou právní moci
- doklady o nákladech spojených s užíváním rodinného domku navrhovatelů …

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhovatelům nezbývá než požádat soud, aby po provedeném řízení vydal toto

u s n e s e n í:

I. Nezletilý …, narozený …, je povinen přispívat na úhradu společných potřeb rodiny a společné domácnosti vedené se svými rodiči …, nar. … a …, nar. …, měsíčně částkou … Kč, splatnou vždy do … dne v měsíci předem k rukám … , s účinností od právní moci tohoto usnesení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpisy navrhovatelů …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.