2.01.02.  § 37 - Návrh na zahájení řízení o schválení právního úkonu směřujícího k nakládání s majetkem nezletilého dítěte v neběžné záležitosti (schválení právního úkonu za nezletilého v neběžné záležitosti)

§ 36 zákona o rodině

Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé.5)

_____________________________
5) § 8 a 9 občanského zákoníku.

§ 28 občanského zákoníku

Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelé:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o schválení právního úkonu za nezletilé …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Z manželství uzavřeného mezi navrhovateli se dne ... narodila nezletilá ... .

Důkaz:
- rodným listem nezletilé …

II.

V rámci řízení o dědictví po zemřelé ..., vedeného u Okresního soudu v ..., nabyla nezletilá usnesením výše uvedeného soudu ze dne ... č.j. ... do svého výlučného vlastnictví nemovitosti - pozemek parc. č. …, zastavěná plocha o výměře ... s domem č. org. ... na pozemku zapsaným na L.V. č. … pro katastrální území … u katastrálního úřadu v … a … s pozemkem parc. č. …, zapsaný na L.V. č. … pro katastrální území … u katastrálního úřadu v … .

Důkaz:
- usnesením Okresního soudu v … ze dne ... č.j. .... s vyznačenou doložkou právní moci
- výpisem z katastru nemovitostí ze dne …

III.

Dne ... o koupi výše uvedených nemovitostí projevil zájem … . Odhadní cena nemovitostí činí dle znaleckého posudku ze dne … vyhotoveného znalce v oboru ekonomika ... … Kč, kteroužto cenu , a to dokonce zvýšenou o … Kč je kupující … ochoten zaplatit. Vzhledem k tomu, že nemovitosti jsou vzdáleny asi … km od místa bydliště nezletilé …, tato je t.č. ještě předškolního věku a nemůže je tedy z tohoto důvodu pravidelně užívat a udržovat v řádném stavu, jevil se rodičům nezletilé … prodej nemovitostí pro nezletilou výhodným a jménem nezletilé jako její zákonní zástupci s výše uvedeným … uzavřeli dne … kupní smlouvu o prodeji shora uvedených nemovitostí.

Důkaz:
- výslechem rodičů nezletilé …
- kupní smlouvou uzavřenou dne … mezi ... a ...
- znaleckým posudkem z oboru ekonomika ... ze dne … .

IV.

S ohledem na to, že v daném případě je k nakládání s nemovitostmi nezletilé třeba schválení takovýchto právních úkonů soudem, jménem nezletilé její zákonní zástupci žádají Okresní soud v … , aby po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Soud za nezletilou …, narozenou dne …, schvaluje kupní smlouvu uzavřenou dne ... mezi ... a ..., jíž došlo k prodeji nemovitostí nezletilé …, a to pozemku parc. č. …, zastavěná plocha o výměře ... s domem č. org. ... na pozemku zapsaným na L.V. č. … pro katastrální území … u katastrálního úřadu v … a … s pozemkem parc. č. …, zapsaný na L.V. č. … pro katastrální území … u katastrálního úřadu v …, a to panu …, nar. …, r.č. …, bytem …, za cenu … Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpisy zákonných zástupců nezletilé …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.