2.02.01.  § 44/1 - Návrh na zahájení řízení o pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti jednomu z rodičů

§ 44 zákona o rodině

(1) Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské zodpovědnosti závažná překážka a vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud pozastavit výkon rodičovské zodpovědnosti.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti otce …, nar. …, k nezletilému …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Dne … se mi mimo manželství narodil nezletilý …, k němuž bylo otcovství určeno souhlasným prohlášením jeho rodičů dne … před matričním úřadem v … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …

II.

S otcem nezletilého … jsme žili již před narozením nezletilého ve společné domácnosti v … . Od narození nezletilého jsme o něj pečovali společně, otec o  syna vždy projevoval řádný zájem a podílel se také řádným způsobem na jeho výchově i výživě. Dne … byl otec nezletilého … rozsudkem Okresního soudu v … odsouzen pro spáchání nedbalostního trestného činu … k trestu odnětí svobody v trvání … roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice … . Výkon trestu otec nastoupil dne …, předpokládané ukončení výkonu trestu by mělo být dne … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- potvrzením o nástupu výkonu trestu

III.

S ohledem na to, že na straně otce nezletilého vznikla překážka bránící mu řádnému výkonu jeho rodičovské zodpovědnosti k nezletilému …, zájem nezletilého vyžaduje, aby po dobu výkonu trestu odnětí svobody došlo u otce k pozastavení jeho rodičovské zodpovědnosti, už jen např. z důvodu praktického postupu matky nezletilého při jeho zastupování a při správě jeho majetku, kdy tuto činnost otec nezletilého nemůže se mnou fakticky vykonávat. Otec nezletilého s takovýmto postupem vyjádřil souhlas. Poté, co otec vykoná trest odnětí svobody, bude podán návrh na zrušení pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti u otce k nezletilému … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Soud pozastavuje výkon rodičovské zodpovědnosti otce …, nar. …, k nezletilému …, nar. … .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.