2.02.02.  § 44/2 - Návrh na zahájení řízení o omezení rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti jednomu z rodičů

§ 44 zákona o rodině

(2) Nevykonává-li rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou zodpovědnost omezí; přitom vždy konkrétně vymezí rozsah práv a povinností, na které se omezení vztahuje.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici …

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o omezení rodičovské zodpovědnosti matky …, nar. …, k nezletilému …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Dne … se mimo manželství narodil nezletilý …, k němuž bylo otcovství určeno souhlasným prohlášením jeho rodičů dne … před matričním úřadem v … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …

II.

S matkou nezletilého … jsme žili již před narozením nezletilého ve společné domácnosti v … . Od narození nezletilého jsme o něj pečovali společně, oba jsme o syna vždy projevovali řádný zájem a podíleli se také řádným způsobem na jeho výchově i výživě. Dne … jsem byl rozsudkem Okresního soudu v … odsouzen pro spáchání nedbalostního trestného činu … k trestu odnětí svobody v trvání … roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice … . Výkon trestu jsem nastoupil dne …, předpokládané ukončení výkonu trestu by mělo být dne … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- potvrzením o nástupu výkonu trestu

III.

S ohledem na to, že na mé straně vznikla překážka bránící mi řádnému výkonu mé rodičovské zodpovědnosti k nezletilému …, zájem nezletilého vyžadoval, aby po dobu mého výkonu trestu odnětí svobody došlo u mne k pozastavení mé rodičovské zodpovědnosti, už jen např. z důvodu praktického postupu matky nezletilého při zastupování nezletilého a při správě jeho majetku, kdy tuto činnost jsem nemohl fakticky vykonávat. S takovýmto postupem jsem vyjádřil souhlas. Poté, co jsem měl vykonat celý trest odnětí svobody, dohodli jsme se s matkou nezletilého, že bude podán návrh na zrušení pozastavení mého výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezletilému … . K pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti ve vztahu k nezletilému … došlo u mne na základě rozsudku Okresního soudu v … ze dne … č.j. … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci

IV.

Dne … jsem se dozvěděl, že nezletilý … zdědil na základě závěti po … značný majetek. Již před touto událostí jsem byl svými rodiči při mé návštěvě informován o tom, že matka nezletilého … navázala v průběhu doby během mého pobytu ve vězení vztah s …, který byl již, jak je mi známo, v minulosti opakovaně soudně trestám pro majetkovou trestnou činnost. Od doby navázání tohoto vztahu začala matka nezletilého údajně právě pod vlivem svého nového partnera ve zvýšené míře utrácet peníze za …, měla též činit nadměrná vydání za … a dokonce se měla před paní … nechat slyšet v tom smyslu, že nezletilým zděděný majetek považuje za svůj a v tom smyslu s ním také naloží. Pro toto tvrzení svědčí i fakt, že si matka nezletilého nedávno dokonce pořídila …, pro jehož pořízení zřejmě nemohla čerpat pouze ze svých úspor.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědkyně …, bytem …
- zprávou … o stavu majetku nezletilého … s ohledem na proběhnuvší dědické řízení

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti mi nezbývá než se domnívat, že matka nezletilého s majetkem nezletilého nakládá velmi špatně a nehospodárně, resp. nevykonává řádně v tomto směru své povinnosti vyplývající z její výlučné rodičovské zodpovědnosti. V tomto smyslu zájem nezletilého … vyžaduje, aby soud ve výše uvedeném směru rodičovskou zodpovědnost omezil. S ohledem na tyto skutečnosti proto navrhuji, aby soud po provedeném řízení, dříve než bude nezletilému … ustanoven opatrovník pro správu jeho jmění, vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Soud omezuje rodičovskou zodpovědnost matky …, nar. …, k nezletilému …, nar. …, pro oblast správy a nakládání s majetkem nezletilého …, a to tak, že matka není oprávněna majetek nezletilého … spravovat ani jakkoliv s ním disponovat.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.