2.02.03.  § 44/3 - Návrh na zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti jednomu z rodičů

§ 44 zákona o rodině

(3) Zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon nebo ji závažným způsobem zanedbává, soud jej rodičovské zodpovědnosti zbaví.

(4) Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání trestného činu své dítě mladší patnácti let použil, popřípadě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému jeho dítětem, soud vždy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici …

nezletilá … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti otce …, nar. …, k nezletilému …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Dne … se mimo manželství narodil nezletilá …, k níž bylo otcovství určeno souhlasným prohlášením jeho rodičů dne … před matričním úřadem v … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilé …

II.

S nezletilou … a jejím otcem jsme žili ve společné domácnosti až do …, kdy došlo k pokusu otce nezletilé … tuto úmyslně usmrtit a zahladit tak stopy poté, co ji před tím znásilnil. Pro toto jednání byl otec nezletilé vzat do vazby a posléze rozsudkem Krajského soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … odsouzen za spáchání trestného činu … k trestu odnětí svobody v trvání … let, pro jejichž výkon byl zařazen do věznice …, kde si i v současné době tento trest odpykává. Nezletilá v důsledku tohoto jednání otce utrpěla … a z následků se léčí do současné doby u dětského psychologa MUDr. … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- rozsudkem Krajského soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …
- lékařskou zprávou MUDr. …

III.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti mám zato, že jsou zde splněny podmínky pro zbavení otce nezletilé … jeho rodičovské zodpovědnosti, a proto navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Soud zbavuje otce …, nar. …, rodičovské zodpovědnosti k nezletilé …, nar. … .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.