2.02.05.  § 45/1,2- Návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého dítěte do společné výchovy manželů - jiných fyzických osob než rodičů

§ 45 zákona o rodině

(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte.

(2) Dítě je možno svěřit i do společné výchovy manželů. Zemře-li jeden z manželů, zůstává dítě ve výchově druhého manžela. Po rozvodu manželů rozhodne soud o výchově dítěte; do rozhodnutí soudu společná výchova trvá.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelé:
babička … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

dědeček … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem tamtéž

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
trvale bytem v … (adresa bydliště) …, t.č. pobytu neznámého

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
zemřel dne …

nezletilá … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o svěření nezletilé …, nar. …, do výchovy …, nar. …, a …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Jsme prarodiče nezletilé ... ze strany jejího otce ... . Nezletilá se narodila v manželství. Otec nezletilé ..., náš syn a manžel naší snachy a matky nezletilé, zemřel dne … . Po smrti otce nezletilé žila matka nezletilé s vnučkou v ... . Dne … však matka nezletilé tuto k nám přivedla, s tím, že potřebuje odjet na pracovní cestu do ...a v této souvislosti nás požádala o opatrování nezletilé do doby jejího návratu z pracovní cesty. Od svého odjezdu nám matka nezletilé nedala o sobě žádnou zprávu, dle jejího zaměstnavatele, s nímž během této pracovní cesty rozvázala pracovní poměr, uzavřela údajně v ... s cizím státním příslušníkem manželství. O jejím faktickém pobytu nám není nic známo. Matka nezletilé nám od svého odjezdu na nezletilou ničeho nepřispívá, od jejího odjezdu zabezpečujeme veškerou výchovu i výživu nezletilé pouze my sami, tj. prarodiče nezletilé.

Důkazy:
- rodným listem nezletilé ...
- úmrtním listem otce nezletilé ...
- výslechem účastníků řízení,
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí
- zprávou od bývalého zaměstnavatele matky nezletilé …

II.

V současné době žijeme tedy s nezletilou společně v …., máme k sobě velmi pěkný citový vztah a ... . K dispozici máme byt sestávající z … . Babička nezletilé pracuje jako … s příjmem … čistého měsíčně. Dědeček nezletilé pracuje jako … s příjmem … čistého měsíčně. Zdravotní stav babičky i dědečka nezletilé je dobrý. Rovněž nezletilá je zdráva a v souvislosti s jejím zdravotním stavem nevyvstávají jejím prarodičům žádné zvýšené náklady. Pokud jde o výdaje na společnou domácnost prarodičů nezletilé, v souvislosti s užíváním ... vznikají náklady sestávající z ... Nezletilá má běžné potřeby dětí svého věku.

Důkazy:
- výslechem prarodičů nezletilé
- zprávou zaměstnavatele babičky a dědečka nezletilé
- potvrzením o ...
- dokladem o ...
- lékařskou zprávou ....

III.

Vzhledem k tomu, že matka nezletilé nezajišťuje více než ... měsíců řádnou výchovu nezletilé a navrhovatelé mají za to, že jsou schopni tuto výchovu sami i nadále zajišťovat , o čemž svědčí i to, že ..., s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti proto navrhovatelé žádají Okresní soud v …, aby po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nezletilá … narozená …, se svěřuje do výchovy prarodičů nezletilé ze strany zemřelého otce, a to …, narozeného …, bytem … a …, rozené ..., narozené …, bytem tamtéž, kteří jsou oprávněni a povinni nezletilou vychovávat, zastupovat a spravovat její záležitosti v běžných věcech, jakož i přijímat běžné výživné a podávat návrhy na výkon rozhodnutí.

II. Matka nezletilé ..., narozená ..., je povinna platit na výživu nezletilé ... výživné ve výši … Kč měsíčně, jež je splatné vždy nejpozději do … dne každého měsíce předem k rukám …, a to s účinností od … . Dlužné výživné za dobu od ... do ... v celkové částce ... Kč je matka nezletilé ... povinna uhradit k rukám ... v ... splátkách po ... Kč splatných spolu s běžným výživným, počínaje měsícem ..., a to pod ztrátou výhody splátek.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpisy navrhovatele a navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.