2.02.06.  § 45a/1,2 - Návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče fyzické osobě

§ 45a zákona o rodině

(1) Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě (dále jen "pěstoun"), jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče a osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte.

(2) Dítě může být svěřeno též do společné pěstounské péče manželů; ustanovení § 45 odst. 2 a 3 platí obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřela dne …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
trvale bytem v … (adresa bydliště) …, t.č. pobytu neznámého

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o svěření nezletilé …, nar. …, do pěstounské péče …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Navrhovatel je polorodým bratrem nezletilého. Nezletilý se narodil z matčina druhého manželství, které bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …; rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, byl nezletilý … svěřen do výchovy matky a jeho otci bylo stanoveno výživné, které on však nikdy neplatil. Naše matka zemřela při autonehodě dne … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, s vyznačenou doložkou právní moci
- úmrtním listem matky nezletilého
- výslechem účastníků řízení

II.

S bratrem a naší matkou jsme žili ve společné domácnosti. Mezi mnou a nezletilým … byl vždy velmi dobrý sourozenecký vztah, a to i přes poměrně velký věkový rozdíl. Tím, že bratr vyrůstal bez otce, respektoval mne a uznával i mojí autoritu. Naše matka byla hodně zaměstnaná, já jí často pomáhal jak s vedením domácnosti, tak i s péčí o bratra. Proto umím vykonávat veškeré domácí práce. Oba si přejeme, abychom i nadále zůstali spolu, já jsem schopen zajistit veškerou péči jak po materiální, tak i po výchovné stránce. Můj zdravotní stav je dobrý, nikdy jsem nebyl soudně trestán, jsem svobodný, jako soukromý podnikatel v oblasti … mohu přizpůsobit svoji pracovní dobu potřebám nezletilého … . Můj měsíční příjem činí v průměru … Kč.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení,
- daňovým přiznáním navrhovatele za rok …,
- lékařskou zprávou o zdravotním stavu navrhovatele
- výpisem z rejstříku trestů

III.

Nezletilý svého otce téměř nezná, naposledy jej byl navštívit před … lety. Otec bratra na něj nikdy neplatil výživné, nikdy mu neposlal žádný dárek, nepozval ho k sobě, není mezi nimi žádný citový vztah.

Důkazy:
- výslechem otce nezletilého …
- výslechem nezletilého …

IV.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nezletilý …, narozený …, se svěřuje do pěstounské péče …, narozeného …, bytem v … .

II. Tímto se mění úprava výchovy nezletilého … provedená rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.