2.02.08.  § 46/1,2 - Návrh na zahájení řízení o nařízení ústavní výchovy nezletilého dítěte

§ 46 zákona o rodině

(1) Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti.

(2) Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí, která má přednost před výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, soud ústavní výchovu zruší.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o nařízení ústavní výchovy nezletilého …, nar. … .

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Nezletilý … se narodil v manželství dne … .Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů nezletilého … rozvedeno, v této souvislosti rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, byl nezletilý … pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého svěřen do výchovy matky a otci stanoveno výživné pro nezletilého.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- výslechem účastníků řízení

II.

Otec nezletilého se po rozvodu od rodiny odstěhoval a založil si svojí vlastní rodinu. V době kolem … se začalo chování - do té doby bezproblémové - nezletilého … zhoršovat. Nezletilý se začal dopouštěl drobných krádeží a záškoláctví. S nezletilým … jsem byla na návštěvě v pedagogicko-psychologické poradně, kde po opakovaných pohovorech s nezletilým se jeho chování zlepšilo. K opětovnému zhoršení chování nezletilého došlo v době, kdy … a nastoupil do … v … . V této době nezletilý … navázal kontakt s …, následně přestal docházet do … a začal se toulat a dopouštět opět dalších krádeží. Přes mé apely na otce nezletilého, jehož jsem žádala, aby na nezletilého také alespoň částečně výchovně působil, tento pro své zaneprázdnění a již novou vlastní rodinu mi odmítl při výchovném působení na nezletilého … jakkoliv pomáhat.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou pedagogicko-psychologické poradny
- zprávou … v … .
- přestupkovým spisem vedeným u … v … pod sp. zn. …

III.

Situace se vyhrotila v …, kdy jsem již přestala nezletilého … zcela výchovně zvládat. Nezletilý opět přestal docházet do …, nerespektuje již vůbec moji autoritu, nedodržuje mé pokyny a dopouští se další trestné činnosti. Chování nezletilého se vyhrotilo do té míry, že … po naší vzájemné hádce kvůli chování nezletilého tento opustil můj byt a v současné době mi jeho pobyt již více než … dny není známý. Jsem přesvědčena, že nezletilého … je nutno izolovat od jeho party kamarádů, kteří jej negativně ovlivňují, a v tomto smyslu mám za to, že je výchova nezletilého … vážně ohrožena a narušena a já sama již jeho výchovu nemohu zabezpečit; z tohoto důvodu souhlasím s nařízením ústavní výchovy nezletilého … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- trestním spisem vedeným u Policie ČR - OÚV … vedeným pod sp. zn. … .

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti mi proto nezbývá než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nařizuje se ústavní výchovu nezletilého …, narozeného … .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.