2.02.09.  § 46/1,2 - Návrh na zahájení řízení o prodloužení ústavní výchovy nezletilého dítěte pro dobu po dosažení jeho zletilosti

§ 46 zákona o rodině

(1) Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti.

(2) Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí, která má přednost před výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, soud ústavní výchovu zruší.

Okresnímu soudu v ......................;(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka ......................; (jméno a příjmení) ......................;, (nar. ......................; )
bytem v ......................; (adresa bydliště) ......................;

otec ......................; (jméno a příjmení) ......................;, (nar. ......................;)
bytem v ......................; (adresa bydliště) ......................;

nezletilý ......................; (jméno a příjmení) ......................;, nar. ......................;
bytem v ......................; (adresa bydliště) ......................;

Návrh na zahájení řízení o prodloužení ústavní výchovy nezletilého ......................;, nar. ......................;, pro dobu po nabytí zletilosti nezletilého

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- ......................; (označení příloh návrhu)
- ......................;
- ......................;

I.

Rozsudkem Okresního soudu v ......................; ze dne ......................; č.j. ......................; byla nařízena ústavní výchova nezletilého ......................; .

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v ......................; ze dne ......................; č.j. ......................; s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Řízení, v rámci nějž bylo vydáno výše uvedené rozhodnutí, bylo zahájeno na můj návrh, jenž byl odůvodněn tím, že ......................; . Poté, co byl nezletilý umístěn do diagnosticko-výchovného ústavu, byla jsem jej zde několikrát navštívit. Po opakovaných pohovorech s nezletilým jsem však zjistila, že tento nehodlá na svém způsobu chování nic změnit, naopak mi začal nadávat a obviňovat z toho, že v tomto zařízení je umístěn pouze a čistě jen kvůli mně. K opětovnému zhoršení chování nezletilého došlo v době jeho první povolené vycházky, již měl určenou do místa mého bydliště. Zde se objevil pouze na krátkou chvíli a po jeho odchodu jsem zjistila, že mi odcizil ......................; . Nezletilý ......................; navázal na této své vycházce opět kontakt s ......................;, následně se z výše uvedené vycházky nevrátil a byl zadržen až o ... dny později Policií ČR při vloupání do ......................; .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou ......................; v ......................; .
- trestním spisem vedeným u ......................; v ......................; pod sp. zn. ......................;

III.

Celou situaci jsem konzultovala s ......................;, jenž mi s ohledem na snahu o dokončení výchovného působení na nezletilého doporučil ponechání nezletilého v ústavní výchově i po dosažení zletilosti. Stejné stanovisko vyslovil i ......................;, dětský psycholog. Já sama jsem přesvědčena, že nezletilého ......................; je nutno co nejdéle izolovat od jeho party kamarádů, kteří jej negativně ovlivňují, a v tomto smyslu mám za to, že jsou zde důvody pro prodloužení ústavní výchovy nezletilého ......................; po dosažení jeho zletilosti v maximální možné míře, tj. do jeho devatenácti let.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení,
- výslechem dětského psychologa MUDr. ......................;, bytem ......................;
- zprávou Diagnostického ústavu v ......................;

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto mi nezbývá než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Ústavní výchova nezletilého ......................;, narozeného ......................;, nařízená rozsudkem Okresního soudu v ......................; ze dne ......................; č.j. ..., se prodlužuje do devatenáctého roku věku nezletilého ......................; .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ......................; dne ......................;
podpis navrhovatelky ......................;

Okresnímu soudu v ......................;(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka ......................; (jméno a příjmení) ......................;, (nar. ......................; )
bytem v ......................; (adresa bydliště) ......................;

otec ......................; (jméno a příjmení) ......................;, (nar. ......................;)
bytem v ......................; (adresa bydliště) ......................;

nezletilý ......................; (jméno a příjmení) ......................;, nar. ......................;
bytem v ......................; (adresa bydliště) ......................;

Návrh na zahájení řízení o prodloužení ústavní výchovy nezletilého ......................;, nar. ......................;, pro dobu po nabytí zletilosti nezletilého

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- ......................; (označení příloh návrhu)
- ......................;
- ......................;

I.

Rozsudkem Okresního soudu v ......................; ze dne ......................; č.j. ......................; byla nařízena ústavní výchova nezletilého ......................; .

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v ......................; ze dne ......................; č.j. ......................; s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Řízení, v rámci nějž bylo vydáno výše uvedené rozhodnutí, bylo zahájeno na můj návrh, jenž byl odůvodněn tím, že ......................; . Poté, co byl nezletilý umístěn do diagnosticko-výchovného ústavu, byla jsem jej zde několikrát navštívit. Po opakovaných pohovorech s nezletilým jsem však zjistila, že tento nehodlá na svém způsobu chování nic změnit, naopak mi začal nadávat a obviňovat z toho, že v tomto zařízení je umístěn pouze a čistě jen kvůli mně. K opětovnému zhoršení chování nezletilého došlo v době jeho první povolené vycházky, již měl určenou do místa mého bydliště. Zde se objevil pouze na krátkou chvíli a po jeho odchodu jsem zjistila, že mi odcizil ......................; . Nezletilý ......................; navázal na této své vycházce opět kontakt s ......................;, následně se z výše uvedené vycházky nevrátil a byl zadržen až o ... dny později Policií ČR při vloupání do ......................; .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou ......................; v ......................; .
- trestním spisem vedeným u ......................; v ......................; pod sp. zn. ......................;

III.

Celou situaci jsem konzultovala s ......................;, jenž mi s ohledem na snahu o dokončení výchovného působení na nezletilého doporučil ponechání nezletilého v ústavní výchově i po dosažení zletilosti. Stejné stanovisko vyslovil i ......................;, dětský psycholog. Já sama jsem přesvědčena, že nezletilého ......................; je nutno co nejdéle izolovat od jeho party kamarádů, kteří jej negativně ovlivňují, a v tomto smyslu mám za to, že jsou zde důvody pro prodloužení ústavní výchovy nezletilého ......................; po dosažení jeho zletilosti v maximální možné míře, tj. do jeho devatenácti let.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení,
- výslechem dětského psychologa MUDr. ......................;, bytem ......................;
- zprávou Diagnostického ústavu v ......................;

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto mi nezbývá než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Ústavní výchova nezletilého ......................;, narozeného ......................;, nařízená rozsudkem Okresního soudu v ......................; ze dne ......................; č.j. ..., se prodlužuje do devatenáctého roku věku nezletilého ......................; .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ......................; dne ......................;
podpis navrhovatelky ......................;


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.