2.02.10.  § 46/1,2 - Návrh na zahájení řízení o zrušení ústavní výchovy nezletilého dítěte

§ 46 zákona o rodině

(1) Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti.

(2) Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí, která má přednost před výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, soud ústavní výchovu zruší.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o zrušení ústavní výchovy nezletilého …, nar. … .

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Nezletilý … se narodil v manželství dne … .Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů nezletilého … rozvedeno, v této souvislosti rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, byl nezletilý … pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého svěřen do výchovy matky a otci stanoveno výživné pro nezletilého.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- výslechem účastníků řízení

II.

Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, byla nařízena ústavní výchova nezletilého … . Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že … .

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci

III.

K nařízení ústavní výchovy došlo proto, že moje bývalá manželka - matka nezletilého - nestačila sama na výchovu nezletilého. Nezletilý vycítil absenci **pevné ruky nad sebou** a této situace využíval. Musím uvést, že na tomto stavu jsem měl i já částečně svou vinu, když jsem na výchovu nezletilého jeho matkou nedohlížel a informace matky o chování nezletilého jsem bral na lehkou váhu. Nezletilého … od jeho umístění do … zde pravidelně s jeho matkou navštěvujeme a jak nám bylo sděleno, k jeho chování nejsou připomínky. Nezletilý vyjadřuje opakovaně přání ohledně ukončení jeho pobytu v ústavě, s tím, že zásadně přehodnotil své chování k matce, které se za vše omluvil. Vyjádřil také snahu odčinit škodu způsobenou jeho trestnou činností. S nezletilým a jeho matkou jsme se také dohodli na tom, že … . Vzhledem k těmto změnám jsem přesvědčen, že důvody pro trvání ústavní výchovy nezletilého … již pominuly.

Důkazy:
- výslechem rodičů nezletilého …
- zprávou diagnosticko-výchovného ústavu v … o chování a prospěchu nezletilého …

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Ústavní výchova nezletilého …, narozeného …, jež byla nařízena rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, se zrušuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.