2.02.11.  § 49 - Návrh na zahájení řízení o rozhodnutí soudu, nedohodnou-li se rodiče o podstatné věci při výkonu rodičovské zodpovědnosti (návrh na udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého dítěte)

§ 49 zákona o rodině

Nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při výkonu rodičovské zodpovědnosti, rozhodne soud.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Dne … jsem uzavřela manželství s … . Z tohoto manželství se dne … narodil nezletilý … . Naše manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, byl nezletilý … svěřen pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého do mé výchovy a otci bylo stanoveno výživné ve výši … Kč měsíčně.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …,
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Dne … jsem uzavřela druhé manželství s …, ze kterého se dne … narodil nezletilý … . Můj současný manžel má k oběma dětem velmi pěkný vztah a nezletilému … v plné míře nahrazuje otce, jenž se o syna téměř nezajímá. Výše uvedený vztah mezi nezletilým a mým současným mužem je vzájemný, nezletilý jej má rád a respektuje jej jako svého otce, neboť svého skutečného otce téměř nezná. Nezletilý sám požádal mého současného manžela, aby mu mohl říkat tatínku. Po mém druhém provdání a změně mého příjmení, a zejména po narození mého druhého dítěte, pociťuje nezletilý … odlišnosti svého příjmení od mého a zejména od příjmení svého bratra, které by se mohly stupňovat zejména s ohledem na jeho očekávaný nástup do základní školy. Otce nezletilého … jsem proto požádala o souhlas k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého … na příjmení **…**. Otec nezletilého však se změnou nesouhlasí. Domnívám se, že je v zájmu nezletilého …, aby nesl příjmení ** …** jako členové jeho nové rodiny. Jsem přesvědčena, že společné příjmení přispěje u nezletilého k pocitu naprosté sounáležitosti s celou jeho novou rodinou. Vlastní otec o syna jeví zájem zcela minimální, platí pouze soudem stanovené výživné, možnosti styku s nezletilým nevyužívá.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- oddacím listem navrhovatelky
- rodným listem nezletilého …

III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Soud uděluje souhlas matce nezletilého …, narozeného …, aby za otce nezletilého podala žádost o změnu příjmení nezletilého … na příjmení ** …** .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.