2.02.12. § 50/1,2 - Návrh na prodloužení ústavní výchovy nezletilého dítěte po dosažení jeho zletilosti

§ 50 zákona o rodině

(1) Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

(2) Ustanovení § 26 až 28 platí tu obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilého …, nar. …, jehož rodiče spolu nežijí a o úpravě poměrů nezletilého se nedohodli

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Z manželství, které jsme uzavřeli dne … před … v … se narodil dne … nezletilý …, toho času bytem u … .

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého …

II.

S otcem nezletilého jsme vedli společnou domácnost až do měsíce … roku … , kdy otec nezletilého tuto společnou domácnost opustil a od této doby mi prakticky přestal přispívat na domácnost; zpočátku mi sice určité částky poskytoval, tyto však byly velmi nedostatečné a nepravidelné. Pokud jde o nezletilého, na něj mi otec poskytoval výživné měsíčně pouze ve výši … Kč, a to přesto že jeho příjmy jsou značně vysoké, neboť pracuje jako … . Posléze mi otec nezletilého přestal na nezletilého přispívat jakkoliv. Není mi známa přesná výše příjmů otce nezletilého ani jeho majetkové poměry. Jinou vyživovací povinnost, kromě vzájemné ke mně a k nezletilému … otec, pokud je mi známo, nemá. Můj měsíční průměrný příjem činí … Kč, jiné příjmy ani výnosy z majetku nemám. Kromě vyživovací povinnosti vzájemné k mému manželovi a k nezletilému … jinou vyživovací povinnost také nemám. Já se po celou dobu o nezletilého … osobně starám a zajišťuji veškeré jeho potřeby. Nezletilý v současné době navštěvuje …, má běžné potřeby dětí jeho věku, jež jsou zvyšovány pouze … . Pokud jde o zdravotní stav nezletilého, … . s ohledem na mimoškolní činnost nezletilého vznikají další náklady v souvislosti s jeho navštěvováním … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením o příjmech matky a otce nezletilého
- doklady o zaplacení …

III.

Vzhledem k tomu, že s otcem nezletilého … nežijeme ve společné domácnosti a poměry nezletilého … nejsou upraveny, navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nezletilý …, narozený …, bytem v …, se svěřuje do výchovy matky.

II. Otec je povinen počínaje dnem … přispívat na výživu nezletilého … částkou ve výši … Kč měsíčně, splatnou vždy do … dne v měsíci předem k rukám matky nezletilého.

III. Dlužné výživné za dobu od … do … je otec povinen uhradit matce jednorázově do … od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.