2.03.01.  § 54/1, 2 - Žaloba zletilé fyzické osoby o určení otcovství k ní

§ 54 zákona o rodině

(1) Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

(2) Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

(Žalobkyně osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. g) zákona o soudních poplatcích.)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o určení otcovství ke zletilé …, narozené …

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně se narodila dne … z matky …, narozené … . Otcovství k žalobkyni dosud nebylo ani určeno, ani žádným jiným způsobem dle zákona o rodině založeno.

Důkazy:
- rodným listem žalobkyně

II.

Mám důvodně zato, že mým otcem je žalovaný … . Toto mé přesvědčení pramení z toho, že mi má matka, paní … teprve před nedávnem sdělila, že v době rozhodné pro mé početí měla intimní styk pouze se žalovaným. Když má matka žalovanému poté, co seznala, že z tohoto intimního styku se žalovaným otěhotněla, oznámila tuto skutečnost, žalovaný ji … a naopak ji přiměl, aby jej jako mého otce nikde neuváděla, jinak že … . Na základě toho posléze má matka žalovaného jako mého otce skutečně před příslušným orgánem neuvedla a naopak vždy uváděla, že mého skutečného otce nezná. Když jsem dne … v … žalovaného seznámila se skutečností, že vím, že je mým otcem, tento se vyjádřil v tom smyslu, že … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem matky žalobkyně …, bytem …
- znaleckým posudkem z oboru hematologie

III.

Vzhledem k tomu, že žalovaný stále odmítá uznat otcovství ke mně, nezbývá mi než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že žalovaný …, narozený …, syn … a …, rozené …, je otcem …, narozené … z matky …, rozené …, narozené … .

II. Žalovaný je povinen žalobkyni uhradit náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.