2.03.02.  § 54/1,2 - Žaloba matky nezletilého dítěte o určení otcovství k tomuto dítěti (a návrh na úpravu jeho výchovy a výživy)

§ 54 zákona o rodině

(1) Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

(2) Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.

§ 113 občanského soudního řádu

S řízením o určení otcovství je spojeno řízení o výchově a výživě nezletilého dítěte.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

(Žalobkyně osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. g) zákona o soudních poplatcích.)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba matky o určení otcovství k nezletilému …, narozenému …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně a žalovaný žili v nesezdaném soužití v době od … do … . Dne … se mi z nesezdaného soužití s žalovaným narodil nezletilý …, který se mnou žije ve společné domácnosti. Otcovství k nezletilému dosud nebylo určeno.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého
- výslechem účastníků řízení

II.

Mám důvodně zato, že otcem nezletilého … je žalovaný …, neboť v kritické době jsem se kromě žalovaného s žádným jiným mužem intimně nestýkala. Když jsem dne … žalovaného o svém těhotenství informovala, tento mi po určitém otálení sdělil, že otcovství k dítěti, které jsem očekávala, určíme souhlasným prohlášením před soudem. V následujícím měsíci … téhož roku … však začalo mezi mnou a žalovaným docházet k velmi častým hádkám, kdy žalovaný uvádět, že si není tak jistý, že je otcem dítěte, neboť … . Vše vyvrcholilo tím, že …, takže k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů v průběhu mého těhotenství nakonec nedošlo. Dne … žalovaný opustil naši společnou domácnost a nastěhoval se  … . Když jsem žalovaného počátkem měsíce … roku … informovala o narození našeho dítěte - nezletilého …, ke svému otcovství se nevyjádřil a naopak odmítl se mnou na téma nezletilého jakkoliv hovořit.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení,
- znaleckým posudkem z oboru hematologie

III.

O nezletilého, jenž se mnou žije ve společné domácnosti, osobně pečuji od jeho narození. Žalovaný mi na výživu dítěte dosud ničím nepřispěl, o nezletilého neprojevil sebemenší zájem. Není mi známo, jaké jsou současné majetkové poměry žalovaného. Pokud vím, žalovaný naposled pracoval jako … u … v … . Já sama jsem v současné době na mateřské dovolené a pobírám pouze … ve výši … Kč. Žádný jiný další pravidelný příjem nemám. Nemám ani dalších vyživovacích povinností. Nezletilý je zdráv, s jeho zdravotním stavem nejsou spojeny žádné zvýšené výdaje. Nezletilý má potřeby běžné potřebám dětí jeho věku.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou OSSZ o dávkách poskytovaných žalobkyni
- zprávou zaměstnavatele žalovaného o jeho příjmech.
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí

IV.

Vzhledem k tomu, že žalovaný stále odmítá uznat otcovství k nezletilému …, nezbývá mi než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že žalovaný …, narozený …, syn … a …, rozené …, je otcem nezletilého …, narozeného … z matky …, rozené …, narozené … .

II. Nezletilý …, narozený …, se svěřuje do výchovy matky.

III. Otec nezletilého je povinen přispívat na výživu nezletilého … měsíčně částku ve výši … Kč, a to předem vždy k … dni v měsíci počínaje dnem …(narození dítěte). Dluh na výživném za dobu od … do … v částce … Kč je žalovaný povinen uhradit jednorázově do … od právní moci tohoto rozsudku k rukám matky nezletilého.

IV. Žalovaný je povinen žalobkyni uhradit náklady tohoto řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.