2.03.03.  § 54/1,2 - Žaloba muže, jenž o sobě tvrdí, že je otcem nezletilého dítěte o určení otcovství k tomuto dítěti (a návrh na úpravu jeho výchovy a výživy)

§ 54 zákona o rodině

(1) Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

(2) Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.

§ 113 občanského soudního řádu

S řízením o určení otcovství je spojeno řízení o výchově a výživě nezletilého dítěte.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

(Žalobce osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. g) zákona o soudních poplatcích.)

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

1. žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

2. žalovaný:
nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o určení otcovství k nezletilému …, narozenému … a návrh na úpravu jeho výchovy a výživy

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobce a první žalovaná žili v nesezdaném soužití v době od … do … . Dne … se první žalované tohoto z nesezdaného soužití s žalobcem narodil nezletilý …, takto druhý žalovaný, který žije ve společné domácnosti s první žalovanou. Otcovství k nezletilému … dosud nebylo určeno.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- výslechem účastníků řízení

II.

Mám důvodně zato, že jsem otcem nezletilého … . Toto mé přesvědčení pramení ze skutečnosti, že jsem v kritické době měl s první žalovanou pravidelné intimní styky a první žalovaná se kromě mě s žádným jiným mužem intimně nestýkala. Když mne dne … první žalovaná o svém těhotenství informovala, v žádném případě nezpochybnila mé otcovství k očekávanému dítěti a dokonce jsme se předběžně dohodli, že mé otcovství k dítěti, které první žalovaná očekávala, určíme souhlasným prohlášením před matričním úřadem. V následujícím měsíci … téhož roku … jsem však byl vzat do vazby a posléze po proběhnuvším trestním řízení jsem byl odsouzen pro spáchání trestného činu … k trestu odnětí svobody v trvání … měsíců. Výkon trestu jsem nastoupil dne …, předpokládaný výstup mám dne … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- potvrzením o nástupu výkonu trestu

III.

Poté, co došlo k vynesení výše uvedeného rozsudku, jímž mi byl uložen shora uvedený trest, se radikálně změnil postoj první žalované ke mně. První žalovaná se mnou přerušila veškeré kontakty, když se před tím, zřejmě pod vlivem …, nechala slyšet, že nechce, aby její dítě … . K výše uvedenému určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů v průběhu těhotenství první žalované tedy nakonec nedošlo. Když jsem se pokoušel později ještě před narozením druhého žalovaného a i po jeho narození a mém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody první žalovanou kontaktovat, tato se mnou odmítla jakkoliv komunikovat. Jak jsem se později dozvěděl, při příslušném prohlášení uvedla, že druhý žalovaný má otce neznámého.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- korespondencí žalobce s první žalovanou

IV.

O nezletilého …, druhého žalovaného osobně pečuje první žalovaná sama, a to od jeho narození. Pokoušel jsem se první žalované zasílat po mém ukončení výkonu trestu měsíčně částky … Kč na výživu nezletilého …, první žalovaná však tyto poštou zasílané peněžní částky nepřijímá. Není mi známo, jaké jsou její současné majetkové poměry. Pokud vím, žalovaná naposled pracovala jako … u … v … . V současné době je zřejmě s nezletilým na mateřské dovolené. Já sám jsem v současné době zaměstnán u … jako … s pravidelným měsíčním příjmem ve výši … Kč. Žádný jiný další pravidelný příjem nemám. Nemám ani dalších vyživovacích povinností. O nezletilého projevuji pravidelně zájem, první žalovanou mi však jsou jakékoliv informace o něm odpírány. S žalovanou nemám pro její postoj ke mně ani žádnou možnost se dohodnout, jak bych se mohl podílet na výchově a výživě nezletilého … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou OSSZ o dávkách poskytovaných první žalované
- zprávou zaměstnavatele žalobce o jeho příjmech.
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí

V.

Vzhledem k tomu, že mi první žalovaná stále odpírá možnost jakkoliv se na úpravě poměrů nezletilého … a hlavně na určení otcovství k nezletilému dohodnout, nezbývá mi než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že žalobce …, narozený …, syn … a …, rozené …, je otcem druhého žalovaného - nezletilého …, narozeného … z matky …, rozené …, narozené … .

II. Nezletilý …, narozený …, se svěřuje do výchovy matky.

III. Žalobce (otec nezletilého) je povinen přispívat na výživu nezletilého … měsíčně částkou ve výši … Kč, a to předem vždy k … dni v měsíci počínaje dnem …(narození dítěte). Dluh na výživném za dobu od … do … v částce … Kč je žalovaný povinen uhradit jednorázově do … od právní moci tohoto rozsudku k rukám matky nezletilého.

IV. První žalovaná je povinna žalobci uhradit náklady tohoto řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.