2.03.05.  § 56 - Žaloba potomka zemřelé fyzické osoby o určení otcovství k této zemřelé osobě

§ 54 zákona o rodině

(1) Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

(2) Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.

§ 56 zákona o rodině

(1) Jestliže navrhovatel v průběhu řízení zemře, může v řízení pokračovat druhý, k návrhu oprávněný. Do šesti měsíců po smrti dítěte mohou podat návrh na určení otcovství též potomci navrhovatele, prokáží-li právní zájem na tomto určení.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

(Žalobkyně osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. g) zákona o soudních poplatcích.)

žalobkyně:
nezletilá … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …
zastoupená poručníkem …, bytem …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o určení otcovství k …, narozené …, zemřelé …, matce žalobkyně

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně se narodila dne … jako jediné dítě z manželství matky …, narozené … a otce …, narozeného … . Matka i otec žalobkyně … zemřeli při autohavárii dne … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … byla žalobkyni - nezletilé … ustanoven poručník v osobě …, nar. …, takto starší sestry zemřelé matky žalobkyně. Dne … byl Okresnímu soudu v .. podán návrh na schválení podání této žaloby poručníkem žalobkyně za žalobkyni. Otcovství k zemřelé matce žalobkyně dosud nebylo ani určeno, ani žádným jiným způsobem dle zákona o rodině založeno.

Důkazy:
- rodným listem žalobkyně
- úmrtními listy matky a otce žalobkyně
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- spisem vedeným u Okresního soudu v … pod sp. zn. …
- rodným listem matky žalobkyně

II.

Žalobkyně má důvodně zato, že otcem její zemřelé matky, u níž nebylo dosud otcovství k ní ani určeno, ani žádným jiným způsobem dle zákona o rodině založeno, je žalovaný … . Toto přesvědčení žalobkyně pramení z toho, že její t.č. již zemřelá babička, paní …, krátce před svou smrtí sdělila svým dcerám, tedy matce žalobkyně a nynějšímu poručníkovi žalobkyně, že v době rozhodné pro její početí měla intimní styk pouze se žalovaným. Pro dokreslení situace, pokud jde o otcovství k poručníkovi žalobkyně, tedy starší sestře matky žalobkyně, resp. starší dcery babičky žalobkyně, toto bylo založeno první domněnkou otcovství, jež svědčila v té době ještě žijícímu manželovi babičky žalobkyně, panu … .

Tento zemřel dne …, a teprve … roků po jeho úmrtí se babičce žalobkyně, znovu již neprovdané, narodila matka žalobkyně, tedy mladší sestra poručníka žalobkyně. Zemřelá babička žalobkyně, jak již bylo shora uvedeno, sdělila před svou smrtí svým dcerám, že dědečkem žalobkyně, a tedy otcem i její tragicky zemřelé matky, je žalovaný. S tímto měla babička žalobkyně mít nahodilý intimní styk v době rozhodné pro početí zemřelé matky žalobkyně, konkrétně mělo jít o den … . Když babička žalobkyně žalovanému poté, co seznala, že z tohoto intimního styku se žalovaným otěhotněla, oznámila tuto skutečnost, žalovaný ji … a naopak ji přiměl, aby jej jako otce později se narodivší matky žalobkyně nikde neuváděla, jinak že … . Na základě toho posléze babička žalobkyně jako otce matky žalobkyně skutečně před příslušným orgánem neuvedla a naopak vždy uváděla, že skutečného otce matky žalobkyně nezná. Když žalobkyně dne … v … žalovaného seznámila se skutečností, že ví, že je jejím dědečkem, tento se vyjádřil v tom smyslu, že … .

Důkazy:
- rodným listem poručníka žalobkyně
- oddacím listem rodičů poručníka žalobkyně
- úmrtními listy rodičů poručníka žalobkyně
- výslechem účastníků řízení
- výslechem …, bytem … , takto poručníka žalobkyně
- znaleckým posudkem z oboru genetiky
- rodným listem žalovaného
- rodným listem matky žalobkyně

III.

Vzhledem k tomu, že žalovaný stále odmítá uznat otcovství k zemřelé matce žalobkyně, nezbývá žalobkyni než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že žalovaný …, narozený …, syn … a …, rozené …, je otcem zemřelé …, narozené … z matky …, rozené …, narozené … .

II. Žalovaný je povinen žalobkyni uhradit náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku, a to k rukám jejího poručníka …, narozené …, bytem … .

V … dne …
podpis poručníka žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.