2.03.06.  § 57/1 - Žaloba manžela matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému, narodil-li se tento v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné

§ 57 zákona o rodině

(1) Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem.

§ 58 zákona o rodině

(1) Narodí-li se dítě v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, lze otcovství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by manžel matky mohl být otcem dítěte. Narodí-li se dítě do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené též na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže. Toto prohlášení musí být učiněno v řízení o popření otcovství.

§ 59 zákona o rodině

(1) Manžel má právo popřít otcovství vůči dítěti a matce, jsou-li oba na živu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému. Není-li na živu ani dítě ani matka, toto právo manžel nemá.

(2) Také matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popěrném právu manžela platí tu obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

1. žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

2. žalovaný:
nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba manžela matky nezletilého …, nar. … o popření otcovství k nezletilému

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobce a prvá žalovaná uzavřeli spolu dne … před … v … manželství, které dosud trvá. Za trvání manželství se narodil druhý žalovaný. O narození nezletilého … jsem se dozvěděl …, tj. v době od níž do podání této žaloby neuběhlo více než šest měsíců. Podle zákona o rodině jsem jako manžel matky nezletilého považován za otce tohoto dítěte.

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého …
- výslechem účastníků řízení

II.

Manželství žalobce a prvé žalované bylo zpočátku spokojené. V době okolo … však prvá žalovaná začala …, což jsem nesl velmi těžce a bylo to také příčinou našich čím dále častějších hádek. Měl jsem prvou žalovanou rád, postupem doby jsem však právě pro její chování k ní ztratil veškerý citový vztah . Situace se vystupňovala až do té míry, že jsem dne … podal u Okresního soudu v … žalobu o rozvod našeho manželství.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- spisem vedeným u Okresního soudu v … pod sp. zn. …

III.

S ohledem na atmosféru, jaká mezi mnou a první žalovanou od … panuje, jsme se přestali v průběhu … úplně intimně stýkat. V … prvá žalovaná navázala mimomanželský vztah s …, a to v době mé pracovní cesty do …, na které jsem se nacházel v době od … do … . Mám zato, že nezletilý …, - takto druhý žalovaný - se narodil právě z intimních styků prvé žalované s jejím přítelem panem … . S tímto mužem prvá žalovaná stále udržuje poměr a po rozvodu našeho manželství hodlají údajně tito spolu uzavřít manželství. Pokud jde o postoj prvé žalované k otcovství k druhému žalovanému, tato se vyjádřila v tom smyslu, že …. Pakliže jsem se dotazoval pana …, přítele prvé žalované na to, zda bude uznávat své otcovství k druhému žalovanému, tento se vyjádřil v tom smyslu, že … .

Důkazy:
- výslechem žalobkyně
- výslechem žalovaného
- výslechem svědka …, bytem v …
- znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví - hematologie

IV.

Vzhledem k tomu, že je vyloučeno, abych jako manžel první žalované byl otcem nezletilého, navrhuji, aby soud po provedeném dokazování a řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že žalobce …, narozený …, není otcem druhého žalovaného, nezletilého…, narozeného … z matky - první žalované …, narozené … .

II. První žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady řízení do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.