2.03.07.  § 58/1 - Žaloba matky nezletilého dítěte o popření otcovství manžela matky k nezletilému, narodil-li se tento v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné

§ 58 zákona o rodině

(1) Narodí-li se dítě v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, lze otcovství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by manžel matky mohl být otcem dítěte. Narodí-li se dítě do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené též na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže. Toto prohlášení musí být učiněno v řízení o popření otcovství.

§ 59 zákona o rodině

(1) Manžel má právo popřít otcovství vůči dítěti a matce, jsou-li oba na živu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému. Není-li na živu ani dítě ani matka, toto právo manžel nemá.

(2) Také matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popěrném právu manžela platí tu obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

1. žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

2. žalovaný:
nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba matky nezletilého …, nar. … o popření otcovství manžela matky nezletilého k nezletilému

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně a prvý žalovaný uzavřeli spolu dne … před … v … manželství, které dosud trvá. Za trvání manželství se narodil druhý žalovaný.

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem druhého žalovaného

II.

Manželství žalobkyně a prvého žalovaného bylo zpočátku spokojené. V době okolo … však prvý žalovaný začal …, což jsem nesla velmi těžce a bylo to také příčinou našich čím dále častějších hádek. Měla jsem žalovaného ráda, postupem doby jsem však právě pro jeho chování k němu ztratila veškerý citový vztah . Situace se vystupňovala až do té míry, že jsem dne … podala u Okresního soudu v … žalobu o rozvod našeho manželství.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- spisem vedeným u Okresního soudu v … pod sp. zn. …

III.

S ohledem na atmosféru, jaká mezi mnou a prvním žalovaným panuje jsme se přestali v průběhu … úplně intimně stýkat. S žalovaným jsem od té doby neměla intimní styk, a to ani v době rozhodné pro početí nezletilého … . Nezletilý …, - druhý žalovaný - se narodil z intimních styků s mým přítelem …, narozeným …, se kterým jsem se začala intimně stýkat v … roku … . S tímto máme navzájem velmi pěkný vztah a po rozvodu mého manželství s prvním žalovaným hodláme spolu uzavřít manželství. V rozhodné době pro početí nezletilého … jsem neměla intimní styky s jinými muži. Můj přítel pro případ popření otcovství manželem je ochoten otcovství uznat.

Důkazy:
- výslechem žalobkyně
- výslechem žalovaného
- výslechem svědka …, bytem v …
- znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví - hematologie

IV.

Vzhledem k tomu, že je vyloučeno, aby můj manžel - první žalovaný - byl otcem nezletilého, navrhuji, aby soud po provedeném dokazování a řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že první žalovaný …, narozený …, není otcem druhého žalovaného, nezletilého…, narozeného … z matky - žalobkyně …, narozené … .

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.