2.03.08.  § 58/2 - Žaloba manžela matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému, narodil-li se tento v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky

§ 57 zákona o rodině

(1) Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem.

§ 58 zákona o rodině

(2) Otcovství k dítěti narozenému v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky nelze popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.

§ 59 zákona o rodině

(1) Manžel má právo popřít otcovství vůči dítěti a matce, jsou-li oba na živu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému. Není-li na živu ani dítě ani matka, toto právo manžel nemá.

(2) Také matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popěrném právu manžela platí tu obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

1. žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

2. žalovaný:
nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba manžela matky nezletilého …, nar. … o popření otcovství k nezletilému

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobce a prvá žalovaná uzavřeli spolu dne … před … v … manželství, které dosud trvá. Za trvání manželství se narodil druhý žalovaný. O narození nezletilého … jsem se dozvěděl …, tj. v době od níž do podání této žaloby neuběhlo více než šest měsíců. Podle zákona o rodině jsem jako manžel matky nezletilého považován za otce tohoto dítěte.

Důkazy:
- oddacím listem,
- rodným listem nezletilého …
- výslechem účastníků řízení

II.

Manželství žalobce a prvé žalované bylo zpočátku spokojené. V době okolo … však prvá žalovaná začala vyjadřovat nespokojenost s tím, že se jí nedaří se žalobcem otěhotnět, což jsem nesl velmi těžce a bylo to také příčinou našich čím dále častějších hádek. Měl jsem prvou žalovanou rád, postupem doby jsem proto přistoupil na lékařské vyšetření plodnosti mé i prvé žalované. Při tomto vyšetření bylo zjištěno, že první žalovaná se vší pravděpodobností nemohla otěhotnět kvůli diagnostikované neplodnosti na straně žalobce.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou … ze dne …

III.

S ohledem na skutečnost, že jsme si oba, tj. žalobce i první žalovaná, přáli přivést na svět dítě a podílet se posléze na jeho výchově, rozhodli jsme se na doporučení ošetřujícího lékaře MUDr. … podstoupit umělé oplodnění první žalované, a to formou … . K tomuto umělému oplodnění posléze došlo v době od … do …, k poslednímu zákroku došlo dne … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou … ze dne …

IV.

Dne …, tj. …. dnů ode dne posledního z výše uvedených zákroků směřujících k umělému oplodnění první žalované, se narodil …, takto druhý žalovaný. O jeho narození jsem se dozvěděl téhož dne a hned následujícího dne jsem byl oba žalované také navštívit v porodnici v … . Zde jsem však ke svému překvapení nejdříve od ošetřujícího lékaře MUDr. … a posléze také na vlastní oči zjistil, že narozené dítě je tmavé pleti, kdy se jednalo konkrétně o dítě s průkazně negroidními rysy. Na mou žádost o vysvětlení mi první žalovaná nebyla schopna podat patřičné a uspokojivé vysvětlení. Později mi MUDr. …, jež u první žalované prováděl umělé oplodnění, sdělil, že tuto skutečnost, resp. narození dítěte s výše uvedenými negroidními rysy, nelze vysvětlit jinak než tak, že prvá žalovaná otěhotněla jiným způsobem než během výše uvedených lékařských zákroků, a to mj. i s ohledem na to, že, jak jsem tomuto lékaři uvedl a jak je možno i bezpečně prokázat výslechem nejen žalobce a první žalované, ale i jejich rodičů a prarodičů dosud žijících, v rodinách žalobce ani první žalované se žádný předek negroidní rasy nevyskytoval.

Důkazy:
- výslechem žalobce
- výslechem první žalované
- výslechem svědků, a to …, bytem v …
- výslechem MUDr. …, primářem gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice v …
- znaleckým posudkem z oboru genetiky

IV.

Vzhledem k tomu, že je vyloučeno, aby první žalovaná otěhotněla během jejího umělého oplodňování a naopak je téměř jisté, že první žalovaná otěhotněla jinak, navrhuji, aby soud po provedeném dokazování a řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že žalobce …, narozený …, není otcem druhého žalovaného, nezletilého…, narozeného … z matky - první žalované …, narozené … .

II. První žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.