2.03.09.  § 58/3 - Žaloba manžela matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému, narodil-li se tento v době před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství

§ 57 zákona o rodině

(1) Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem.

§ 58 zákona o rodině

(3) Narodí-li se dítě před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství, postačí k tomu, aby se manžel matky nepovažoval za otce, popře-li u soudu své otcovství. To však neplatí, jestliže manžel s matkou dítěte souložil v době, od níž neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dní, nebo jestliže při uzavření manželství věděl, že je těhotná.

§ 59 zákona o rodině

(1) Manžel má právo popřít otcovství vůči dítěti a matce, jsou-li oba na živu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému. Není-li na živu ani dítě ani matka, toto právo manžel nemá.

(2) Také matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popěrném právu manžela platí tu obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

1. žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

2. žalovaná:
nezletilá … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba manžela matky nezletilé …, nar. … o popření otcovství k nezletilé

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobce a prvá žalovaná uzavřeli spolu dne … před … v … manželství, které dosud trvá. Za trvání manželství se narodila druhá žalovaná. O narození nezletilé … jsem se dozvěděl …, tj. v době od níž do podání této žaloby neuběhlo více než šest měsíců. Podle zákona o rodině jsem jako manžel matky nezletilé považován za otce tohoto dítěte.

Důkazy:
- oddacím listem,
- rodným listem nezletilé…
- výslechem účastníků řízení

II.

K uzavření manželství žalobce a prvé žalované došlo po krátké známosti na základě vzájemné citové náklonnosti. Manželství obou shora uvedených bylo zpočátku spokojené. Dne … mi první žalovaná oznámila, že je těhotná, s tím, že dítě by se mělo narodit okolo …, tj. v době odpovídající asi deseti měsícům po uzavření manželství. Měl jsem prvou žalovanou rád a na narození dítěte, které jsem považoval za vlastní, jsem se velmi těšil. Dne … však musela být první žalovaná neočekávaně převezena záchrannou službou do …, kde se jí ještě téhož dne, tj. …, narodila nezletilá …, takto druhá žalovaná.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- rodným listem nezletilé …

III.

Vzhledem k tomu, že, jak mi bylo sděleno ošetřujícím lékařem první žalované MUDr. …, takto lékařem gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice v …, se druhá žalovaná nezletilá … narodila první žalované nikoliv předčasně, ale v devátém měsíci těhotenství první žalované, s ohledem na prostý výpočet předpokládaného data početí nezletilé … je zřejmé, že k tomuto početí muselo dojít nejméně … měsíců přede dnem uzavření našeho manželství s prvou žalovanou. Je však skutečností, že mezi mnou a první žalovanou došlo k prvnímu pohlavnímu styku teprve po uzavření manželství, tedy s ohledem na shora uvedené skutečnosti v době, kdy již byla první žalovaná nejméně … měsíce těhotná. O tom, že první žalovaná byla v době uzavření našeho manželství těhotná jsem nevěděl, když tuto skutečnost mi ani první žalovaná, ani žádná jiná osoba nesdělila a současně těhotenství první žalované nebylo ani v této době objektivně seznatelné. První žalovaná mi k celé situaci odmítá podat jakékoliv vysvětlení, pakliže je mnou dotazována, uvádí, že … . S ohledem na celou situaci, kdy se cítím být první žalovanou podveden, podal jsem dne … k Okresnímu soudu v … žalobu o rozvod našeho manželství.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědka MUDr. …, bytem v …
- znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví - hematologie
- spisem Okresního soudu v …, vedeným pod spisovou značkou …

IV.

Vzhledem k tomu, že je vyloučeno, abych jako manžel první žalované byl otcem nezletilé, když k jejímu početí došlo dle mého názoru již v době před uzavřením manželství s první žalovanou, kdy jsem s touto ještě neměl intimní styk a současně jsem v době uzavření našeho manželství o těhotenství první žalované nevěděl, navrhuji, aby soud po provedeném dokazování a řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že žalobce …, narozený …, není otcem druhé žalované, nezletilé…, narozené … z matky - první žalované …, narozené … .

II. První žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady tohoto řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.