2.03.10.  § 61/1 - Žaloba muže, jehož otcovství k nezletilému dítěti bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, o popření otcovství k nezletilému

§ 57 zákona o rodině

(1) Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem.

§ 61 zákona o rodině

(1) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte.

§ 59 zákona o rodině

(1) Manžel má právo popřít otcovství vůči dítěti a matce, jsou-li oba na živu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému. Není-li na živu ani dítě ani matka, toto právo manžel nemá.

(2) Také matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popěrném právu manžela platí tu obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

1. žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

2. žalovaný:
nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba muže, jehož otcovství k nezletilému …, narozenému … bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, o popření otcovství k nezletilému

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Z nesezdaného soužití žalobce a prvé žalované se narodil dne … nezletilý …, takto druhý žalovaný. O narození nezletilého … jsem se dozvěděl …, tj. v době od níž do podání této žaloby neuběhlo více než šest měsíců. Otcovství k nezletilému …, takto druhému žalovanému, bylo určeno dne …, tj. ještě před narozením nezletilého, a to před Matričním úřadem v … .Podle zákona o rodině jsem tedy považován za otce tohoto dítěte.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- rodným listem nezletilého …

II.

K tomu, že jsem učinil takovéto výše uvedené prohlášení o otcovství společně s matkou nezletilého …, tedy s první žalovanou, a to ještě před narozením druhého žalovaného, mne vedlo to, že jsem se domníval, že jsem skutečným biologickým otcem druhého žalovaného. Tuto domněnku jsem dovozoval z toho, že jsem v době rozhodné pro početí druhého žalovaného měl s první žalovanou intimní styky a přestože jsem s první žalovanou stále nebydlel, neboť to nedovoloval charakter mého zaměstnání (pracuji jako řidič dálkové tranzitní přepravy), nepřipouštěl jsem si, že by první žalovaná měla v této rozhodné době intimní styky s jiným mužem. Měl jsem prvou žalovanou rád a na narození dítěte, které jsem považoval za vlastní, jsem se velmi těšil. Dne … jsem v souvislosti s darováním svého spermatu ve spermobance vedené u … v … , absolvoval vyšetření svého spermatu před jeho odběrem. Po tomto vyšetření mi MUDr. … oznámil, že jsem bohužel z hlediska kvality výše uvedeného svého spermatu neplodný, neboť trpím …, což bylo i během dalšího mého vyšetření na oddělení … v … potvrzeno a současně diagnostikováno jako … . K mému výslovnému dotazu se pak můj ošetřující lékař MUDr. … vyjádřil v tom smyslu, že charakter tohoto mého onemocnění vylučuje, abych byl schopen nejméně v posledních … letech zplodit dítě.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou MUDr. … ze dne …
- lékařskou zprávou MUDr. … ze dne …
- znaleckým posudkem z příslušného lékařského oboru

III.

Vzhledem k výše uvedeným a mě sděleným skutečnostem je tedy zřejmé, že nemohu být biologickým otcem nezletilého … . S ohledem na tuto skutečnost jsem žádal o vysvětlení první žalovanou, která mi po mém naléhání sdělila, že v době rozhodné pro početí nezletilého … měla intimní styk ještě i s jiným mužem, a to panem … ..

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědka pana …, bytem v …

IV.

Vzhledem k tomu, že je, jak bylo výše uvedeno, vyloučeno, abych byl biologickým otcem nezletilého …, navrhuji, aby soud po provedeném dokazování a řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že žalobce …, narozený …, není otcem druhého žalovaného, nezletilého …, narozeného … z matky - první žalované …, narozené … .

II. První žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady tohoto řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.