2.03.11.  § 61/2 - Žaloba matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému muže, jehož otcovství k nezletilému bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů,

§ 57 zákona o rodině

(1) Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem.

§ 61 zákona o rodině

(1) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte.

(2) Také matka dítěte může ve stejné lhůtě popřít, že je otcem dítěte muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů.

(3) Ustanovení § 57 odst. 2 a § 59 odst. 1 platí tu obdobně.

§ 59 zákona o rodině

(1) Manžel má právo popřít otcovství vůči dítěti a matce, jsou-li oba na živu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému. Není-li na živu ani dítě ani matka, toto právo manžel nemá.

(2) Také matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popěrném právu manžela platí tu obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

1. žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

2. žalovaná:
nezletilá … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba matky nezletilé …, narozené … o popření otcovství k nezletilé

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Za trvání nesezdaného soužití žalobkyně a prvého žalovaného se narodila dne … nezletilá …, takto druhá žalovaná . Od narození nezletilé … do podání této žaloby neuběhlo tedy více než šest měsíců. Otcovství k nezletilé …, takto druhé žalované, bylo určeno dne …, tj. ještě před narozením nezletilé, a to formou souhlasného prohlášení rodičů nezletilé před Matričním úřadem v … .Podle zákona o rodině je tedy prvý žalovaný považován za otce tohoto dítěte.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- rodným listem nezletilé …

II.

K tomu, že jsem učinila spolu s prvým žalovaným takovéto výše uvedené prohlášení o otcovství, a to ještě před narozením druhé žalované, mne vedlo to, že jsem se domnívala, že bude v zájmu nezletilé …, bude-li mít jako svého otce zapsaného v rodném listě prvého žalovaného, když náš vztah se mi jevil na rozdíl od vztahu s níže uvedeným panem …velmi perspektivní. Skutečným biologickým otcem je však pan …, bytem v … . K tomu, že jsem prvému žalovanému nepravdivě uvedla, že otcem druhé žalované je právě on, mne vedl fakt, že skutečný biologický otec pan … odmítl uznat své otcovství ke druhé žalované, se zdůvodněním, že má vlastní rodinu a že … . Protože jsem nechtěla na pana … naléhat, přesvědčila jsem prvého žalovaného, že je otcem druhé žalované. Skutečnost, že biologickým otcem druhé žalované je pan … a nikoliv první žalovaný dovozuji z toho, že v době rozhodné pro početí druhé žalované jsem měla pravidelné intimní styky pouze s panem …; s prvním žalovaným jsem měla v měsících …, … a … intimní styk pouze jednou dne …, a to s ohledem na jeho pracovní cestu do …, již absolvoval během výše uvedených měsíců, a na níž jsem jej právě byla jen jeden výše uvedený den navštívit. Z tohoto jednoho intimního styku s prvním žalovaným jsem zcela jistě nemohla otěhotnět, neboť … . V současné době se náš vztah s panem … podstatně změnil. Pan … podal žalobu o rozvod jeho manželství a po právní moci rozsudku, jímž bude jeho manželství rozvedeno, hodlá uzavřít manželství se mnou. Prvý žalovaný, poté, co jsem jej seznámila se všemi shora uvedenými skutečnostmi a za vše se mu omluvila, se vyjádřil tak, že … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědka pana …, bytem v …
- znaleckým posudkem z oboru hematologie

III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je tedy zřejmé, že je vyloučeno, že by první žalovaný mohl být biologickým otcem nezletilé …, takto druhé žalované. Proto navrhuji, aby soud po provedeném dokazování a řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že první žalovaný …, narozený …, není otcem druhé žalované, nezletilé …, narozené … z matky - žalobkyně …, narozené … .

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.