1.05.09.§ 27/2 - Návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů

§ 25 zákona o rodině

Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu.

§ 26 zákona o rodině

(1) Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

(4) Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostřed, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.

(5) Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého …, nar. … pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Z manželství, které jsem uzavřela s otcem nezletilého dne ... před ... v ... se narodil dne ... nezletilý ... .

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého ...

II.

Naše manželství je v současné době již pouze formálním svazkem, s otcem nezletilého sice žijeme ve společné domácnosti, tento se však hodlá po rozvodu našeho manželství odstěhovat k jiné ženě. S ohledem na shora uvedené byl mnou podána dne ... k Okresnímu soudu v ... žaloba o rozvod našeho manželství. S otcem nezletilého, jenž mi v současné době na výživu nezletilého přispívá měsíčně částkou … Kč, nejsme schopni se dohodnout na úpravě poměrů nezletilého … pro dobu po rozvodu, když otec nezletilého … , s čímž však já nemohu souhlasit, neboť … . Není mi známa přesná výše příjmů otce nezletilého ani jeho současné majetkové poměry. Kromě vzájemné vyživovací povinnosti a vyživovací povinnosti k nezletilému ... nemají matka ani otec nezletilého dalších vyživovacích povinností. Měsíční průměrný čistý příjem matky činí ... Kč, jiné příjmy ani výnosy z majetku nemá. Pokud jde o nezletilého …, ten v současné době navštěvuje …, má běžné potřeby dětí jeho věku. S jeho zdravotním stavem nejsou spojeny zvýšené výdaje.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatelů otce a matky nezl. …
- zprávou orgánu sociálně právní ochrany dětí
- spisem vedeným u Okresního soudu v … pod sp. zn. …

III.

Vzhledem k tomu, že naše manželství je pouze formálním svazkem, dne … byla mnou podána k Okresnímu soudu v ... žaloba o  rozvod našeho manželství a poměry nezletilého ... pro dobu po rozvodu našeho manželství nejsou dosud upraveny, navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k :

I. Nezletilý ... , narozený ... , se pro dobu po rozvodu svěřuje do výchovy matky.

II. Otec nezletilého je povinen ode dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství přispívat na výživu nezletilého ... částkou ... Kč měsíčně, splatnou předem vždy do ... dne v měsíci k rukám matky nezletilého.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ... dne ...
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.