1.05.11.§ 27/3 - Návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů - schválení dohody o střídavé výchově

§ 25 zákona o rodině

Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu.

§ 26 zákona o rodině

(1) Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

(2) Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

(3) Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu.

(4) Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostřed, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.

(5) Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelé:
matka … (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilá … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilé …, nar. … pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Z manželství, které jsem uzavřeli dne ... před ... v ... se narodila dne ... nezletilá ... .

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilé ...

II.

Naše manželství je v současné době již pouze formálním svazkem, když rodiče nezletilé … spolu sice ještě žijí ve společné domácnosti, oba však mají nové partnery a vzniklou situaci se oba rozhodli po dohodě řešit rozvodem manželství. Nezletilou ... jsme po celou dobu trvání našeho manželství vychovávali společně a i do budoucna máme zájem se na výchově oba společně podílet. Oba k tomu máme jak dobré morální tak i materiální předpoklady. Příjmy otce nezletilé … činí ... Kč měsíčně, příjmy matky činí ... Kč měsíčně. Kromě vyživovací povinnosti k nezletilé a naší vzájemné vyživovací povinnosti v současné době žádnou jinou vyživovací povinnost nemáme. S naším zdravotním stavem nejsou spojeny zvýšené výdaje. Pro dobu po rozvodu máme oba k dispozici prostorné byty, kde má nezletilá ... své zázemí. Tyto byty jsou natolik blízko u sebe, že nezletilá … bude moci bez problémů navštěvovat při pobytu u kteréhokoliv ze svých rodičů tutéž školu a stýkat se stejným okruhem svých kamarádů, bude se moci věnovat i jejím dosud praktikovaným mimoškolním aktivitám. Oba noví partneři rodičů nezletilé k ní mají pěkný vztah a s takovouto úpravou její výchovy souhlasí.

Pokud jde o nezletilou …, ta v současné době navštěvuje …, má běžné nároky dětí jejího věku. S jejím zdravotním stavem nejsou spojeny zvýšené výdaje. Nezletilá ... je citově fixován stejně silně na oba rodiče. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že budeme po rozvodu našeho manželství bydlet nedaleko od sebe, rozhodli jsme se pro střídavou výchovu nezletilé, kterou budou lépe zajištěny potřeby nezletilé. S navrhovaným uspořádáním našich vzájemných vztahů nezletilá ... souhlasí.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatelů otce a matky nezl. …
- zprávou orgánu sociálně právní ochrany dětí
- popřípadě výslechem nezletilé …

III.

Současně s tímto návrhem byla dne ... podána k Okresnímu soudu v ... i žaloba o rozvod manželství rodičů nezletilé … .

Důkazy:
- spisem Okresního soudu v … vedeným pod sp. zn. …

VI.

Vzhledem k tomu, že naše manželství je již pouze formálním svazkem a oba jsme se dohodli na jeho rozvodu a vzhledem k tomu, že poměry nezletilé ... pro dobu po rozvodu je nutné upravit, oba navrhovatelé navrhuji, aby soud po provedeném řízení schválil tuto

dohodu rodičů nezletilé … :

I. Nezletilá ... , narozená ... , se pro dobu po rozvodu svěřuje do střídavé výchovy matky a otce nezletilé, která bude realizována tak, že v kalendářním roce každý lichý měsíc bude nezletilá ve výchově ... a každý sudý měsíc ve výchově ... . K předání nezletilé se všemi jejími potřebnými věcmi dojde vždy ... . Každý z rodičů nezletilé ... nezletilou na předání druhému rodiči vždy řádně připraví.

II. Otec nezletilé se zavazuje ode dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství rodičů nezletilé přispívat na výživu nezletilé ... , narozené ... , v každém … měsíci kalendářního roku částkou ve výši ... Kč měsíčně, splatnou vždy předem do ... dne v měsíci k rukám matky nezletilé.

III. Matka nezletilé se zavazuje ode dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství rodičů nezletilé přispívat na výživu nezletilé ... , narozené … v každém … měsíci kalendářního roku částkou ve výši ... Kč měsíčně, splatnou vždy předem do ... dne v měsíci k rukám otce nezletilé.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ... dne ...
podpisy navrhovatelů …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.