1.05.12. § 27/1 - Návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů - schválení dohody o společné výchově

§ 25 zákona o rodině

Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu.

§ 26 zákona o rodině

(1) Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

(2) Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

(3) Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu.

(4) Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostřed, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.

(5) Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelé:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilého …, nar. … pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Z manželství, které jsem uzavřeli dne ... před ... v ... se narodil dne ... nezletilý ... .

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého ...

II.

Dne … byla matkou nezletilého podána k Okresnímu soudu v … žaloba o rozvod manželství rodičů nezletilého … . Tato žaloba byla podána především pro …, kdy manželství rodičů nezletilého je v současné době již pouze formálním svazkem a žádný z rodičů nezletilého … již nemá zájem na jeho dalším trvání.

Důkazy:
- spisem Okresního soudu v … vedeného pod sp. zn. …

III.

Vzhledem k tomu, že před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, musí upravit soud jejich práva a povinnosti k tomuto dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určit, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu, podávají rodiče nezletilého tento návrh. Po zvážení všech možností úpravy výchovy a výživy nezletilého … pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů dospěli tito k přesvědčení, že s ohledem na to, že i po rozvodu tohoto manželství budou oba rodiče nezletilého společně s nezletilým bydlet i nadále v jedné domácnosti a společně budou i uhrazovat část svých potřeb, mají za to, že vzhledem k jejich vzájemnému dobrému vztahu, jenž nebyl příliš poznamenám skutečností rozvodu jejich manželství, bude především v zájmu nezletilého, bude-li tento svěřen do jejich společné výchovy. Oba rodiče nezletilého mají v této souvislosti za to, že jsou schopni se dohodnout na společné péči o nezletilého …, na jeho společné výchově i výživě. Vzhledem k dobrému finančnímu zajištění obou rodičů nezletilého jsou tito schopni plnit v plném rozsahu navzájem své finanční závazky, a to tak, že toto uspořádání rodinných vztahů pro dobu po rozvodu nebudou komplikovat spory o výživné nezletilého …, když toto bude poskytováno nezletilému ze strany každého z rodičů podle vzájemné dohody dle schopností, možností a majetkových poměrů.

V tomto smyslu právě s ohledem na společnou výchovu bude zajištěna po dohodě rodičů nezletilého i společná úhrada jeho odůvodněných potřeb. Příjmy otce nezletilého … činí ... Kč měsíčně, příjmy matky činí ... Kč měsíčně. Kromě vyživovací povinnosti k nezletilému a naší vzájemné vyživovací povinnosti v současné době žádnou jinou vyživovací povinnost nemáme. S naším zdravotním stavem nejsou spojeny zvýšené výdaje. Oba máme k dispozici prostorný byt, kde má nezletilý ... své zázemí. Pokud jde o nezletilého …, ten v současné době navštěvuje …, má běžné nároky dětí jeho věku. S jeho zdravotním stavem nejsou spojeny zvýšené výdaje.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatele otce a matky nezletilého o jejich výdělkových poměrech
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti oba rodiče nezletilého … navrhují, aby soud po provedeném řízení schválil tuto

d o h o d u :

I. Soud svěřuje nezletilého …, narozeného …, pro dobu po rozvodu jeho rodičů do společné výchovy obou jeho rodičů.

II. Vyživovací povinnost rodičům soud nestanovuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpisy navrhovatelů …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.