1.05.13. § 27/2 - Mimosoudní dohoda rodičů nezletilého dítěte o styku s nezletilým

§ 27 zákona o rodině

(1) Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.

…, narozený …, bytem v …,

a

…, rozená …, narozená …, bytem v …,

jako rodiče nezletilé …, narozené …, bytem …,

jejichž manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, přičemž rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, byla nezletilá …, narozená …, pro dobu po rozvodu manželství jejích rodičů svěřena do výchovy …, uzavírají tuto

dohodu o styku otce s nezletilou …, nar. …

I. Otec je oprávněn stýkat se s nezletilou … vždy … v … týdnu v kalendářním roce od … do …, dále v době jarních školních prázdnin po dobu … (od … do …), dále v době letních školních prázdnin po dobu … (od … do …) a dále v době Vánočních svátků v době od … do … .

II. Přesný termín styku otce s nezletilou … po dobu prázdnin oznámí otec matce nezletilé vždy nejpozději do … příslušného kalendářního roku.

III. Matka nezletilou … na styk s jejím otcem vždy řádně připraví.

IV. Nezletilou … otec převezme a jí také odevzdá v místě bydliště matky.

V. Matka nezletilé se zavazuje otce informovat pro případ, kdyby se takto dohodnutý styk nemohl z objektivních důvodů uskutečnit, a to v dostatečném předstihu. V této souvislosti se rodiče nezletilé … zavazují dohodnout se na náhradní době styku otce s nezletilou.

V … dne …
podpisy otce … a matky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.