1.05.14. § 27/2 - Návrh na zahájení řízení o schválení dohody rodičů nezletilého dítěte o styku s nezletilým

§ 27 zákona o rodině

(1) Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.

(2) Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelé:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o schválení dohody rodičů nezletilého …, nar. …, o styku otce s nezletilým

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů nezletilého … rozvedeno. V této souvislosti bylo rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, rozhodnuto, že se nezletilý … svěřuje pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého … do výchovy matky, otci nezletilého bylo stanoveno výživné ve výši … Kč měsíčně.

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne …, č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne …, č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Ještě před rozvodem manželství došlo mezi rodiči nezletilého … ke vzájemné dohodě ohledně úpravy styku otce nezletilého s nezletilým … . Tato dohoda byla uzavřena mimosoudně. Vzhledem k tomu, že v průběhu doby od rozvodu manželství rodičů nezletilého do doby podání tohoto návrhu došlo v několika případech k nerespektování této dohody, a to jak ze strany matky, tak i ze strany otce nezletilého, rozhodli se oba rodiče nezletilého, především s ohledem na možnost soudního výkonu rozhodnutí, že podají tento návrh, jímž by soud výše uvedenou dohodu mezi oběma rodiči nezletilého o styku nezletilého … s jeho otcem schválil, čímž by byl umožněn i případný soudní výkon tohoto rozhodnutí.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení

III.

S ohledem na shora uvedené navrhují rodiče nezletilého …, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

Soud schvaluje tuto dohodu rodičů nezletilého …, narozeného …:

I. Otec je oprávněn stýkat se s nezletilou … vždy … v … týdnu v kalendářním roce od … do …, dále v době jarních školních prázdnin po dobu … (od … do …), dále v době letních školních prázdnin po dobu … (od … do …) a dále v době Vánočních svátků v době od … do … .

II. Přesný termín styku otce s nezletilou … po dobu prázdnin oznámí otec matce nezletilé vždy nejpozději do … příslušného kalendářního roku.

III. Matka nezletilou … na styk s jejím otcem vždy řádně připraví.

IV. Nezletilou … otec převezme a jí také odevzdá v místě bydliště matky.

V. Matka nezletilé se zavazuje otce informovat pro případ, kdyby se takto dohodnutý styk nemohl uskutečnit, a to v dostatečném předstihu. V této souvislosti se rodiče nezletilé … zavazují dohodnout se na náhradní době styku otce s nezletilou.

VI. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelů otce … a matky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.