1.05.15. § 27/2 - Návrh na zahájení řízení o úpravu styku rodiče s nezletilým dítětem

§ 27 zákona o rodině

(1) Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.

(2) Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

matka … (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o úpravu styku otce s nezletilým …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Manželství rodičů nezletilého..., narozeného ..., bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne … č. j. ..., který nabyl právní moci dne ... . Nezletilý ... byl rozsudkem Okresního soudu v … ze dne …, č.j. … pro dobu po rozvodu svěřen do výchovy matky, otci bylo stanoveno výživné ve výši ... Kč měsíčně.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne …, č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne …, č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Styk otce s nezletilým probíhal podle mimosoudní dohody jeho rodičů pravidelně v rozsahu …, a to až do doby, kdy uzavřela matka nezletilého nové manželství s … . Od doby trvání nového manželství matky nezletilého, resp. od … mi matka nezletilého začala postupně znemožňovat styk s nezletilým, na kterém jsme se po rozvodu dohodli. Situace došla až potud, že mi matka pod různými záminkami odmítá nezletilého dle dohody ke styku zcela vydat, což zdůvodňuje např. tím že …, přitom … . Vícekrát se stalo i to, že … . Já mám na udržování kontaktu a na výchově nezletilého opravdový zájem a své rodičovství nehodlám realizovat jen vyživovací povinností. Se synem máme velmi dobrý vztah a tento se na naše setkání vždy velmi těší. Situaci jsem se pokoušel řešit i prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale v jeho moci nebylo možno zjednat nápravu.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- výslechem svědka …, bytem …
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí

III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mi nezbývá než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k :

I. Otec nezletilého …, narozeného …, je oprávněn se stýkat s nezletilým vždy každý ... v … týdnu v kalendářním roce v době od ... hodin v ... následně do ... … hodin..., dále o hlavních letních prázdninách ... dnů a o vánočních prázdninách ... dnů, a to tak, že otec termín styku v době prázdnin oznámí vždy matce nezletilého předem nejpozději k ... a k ... každého kalendářního roku.

II. Matka je povinna nezletilého na styk s otcem vždy řádně připravit a ve stanovenou dobu jej otci předat v místě bydliště matky.

III. Otec je povinen nezletilého řádně převzít a ve stanovenou dobu ho opět matce předat v místě bydliště matky.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ... dne ...
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.